• Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020
     • Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

     • Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

      (denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

       

      Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

      UPOZORŇUJEME uchádzačov a výchovných poradcov, že poradie z Proforientu (SVŠ Michalovce) sa na Filmovú školu nevzťahuje!  Toto poradie sa uvádza na základe prospechu a nie talentu.

      Termín konania:

      18. marca – 20. marca 2019 (pondelok, utorok, streda)

      Schválený počet tried a prijímaných žiakov je 25  (1 trieda) v zložení príbuzných odborov:

      8259 M animovaná tvorba

      8283 M reklamná tvorba

      8290 M masmediálna tvorba

      8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

      8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

      8297 M fotografický dizajn

       

      Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

      Študijné odbory

      • 8259 M animovaná tvorba
      • 8283 M reklamná tvorba
      • 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
      • 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
      • 8297 M fotografický dizajn
      1. Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
      2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 
      3. Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.
      4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
      5. Psychologický test.

       

      Študijný odbor

      • 8290 M masmediálna tvorba
      1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor je jedna ukážka z filmových diel v trvaní do 10 minút, ktorú si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
      2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.
      3. Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.
      4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
      5. Psychologický test

      Hodnotenie:

      Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

      A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

      B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

      C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

      Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

      Kritériá prijatia:

      • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
      • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

       

      Kód školy na prihlášku: 682801

      Riaditeľka školy môže uchádzačovi, ktorý nebol prijatý na zvolený študijný odbor a požiada o jeho zmenu, ponúknuť štúdium v študijnom odbore, v ktorom je voľné miesto na prijatie, ak výsledky prijímacieho konania uchádzača túto zmenu umožňujú.

      Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.

      Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

      V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok.

       

       

       

      Prerokované PR školy a schválené

      29. januára 2019 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

      Platné od 1.2.2019                                                                                         riaditeľka školy

    • OZNAM o riaditeľskom voľne a vianočných prázdninách
     • OZNAM o riaditeľskom voľne a vianočných prázdninách

     • Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 21. decembra 2018 (piatok).

      Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať po vianočných prázdninách 8. januára 2019 (utorok).

    • Súťaž Zlatá klapka 2019
     • Súťaž Zlatá klapka 2019

     • Blíži sa uzávierka súťaže Zlatá klapka...do 31.1.2019 (rozhoduje dátum podania na pošte).

      Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže.

      Viac na: https://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata%2Dklap…/d-1833/p1=2436

    • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE
     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok). Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať po jesenných prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok).

    • POZVÁNKA pre uchádzačov
     • POZVÁNKA pre uchádzačov

     • Milí uchádzači,

      v dňoch 23. a 24.10.2018 sme Vám k dispozícii na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach v rámci podujatia "SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA 2018" organizovaného Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice.

      Tešíme sa na Vás smiley

    • Úspech v súťaži "Malá šestnáctka"
     • Úspech v súťaži "Malá šestnáctka"

     • Kristián Ganobjak, študen I.PMS získal cenu poroty za "kameru" vo filme "Babadook: Rozprávka pre Maxa Bradleyho" v rámci 13. ročníka súťaže krátkeho hraného filmu "Malá šestnáctka" v Brne.

      Srdečne gratulujeme!

    • Štartuje štvrtý ročník MobilFestu (1.10. - 31.10.2018)
     • Štartuje štvrtý ročník MobilFestu (1.10. - 31.10.2018)

     • Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach vyhlasuje 4. ročník súťažného festivalu filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2018.

      Zábery z mobilných telefónov využívajú vo filmoch i známi hollywoodski režiséri. Nakrúcanie videí mobilom je dnes popri sociálnych sieťach a globalizácii ďalším znakom súčasnej spoločnosti.

      „Chceme dať šancu všetkým. A ako môže nakrúcať každý? No predsa mobilom!“ opísala zrod myšlienky Mobilfestu jeho autorka, riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach Jarmila Uhríková.

      Festival filmov nakrútených mobilom je jedinečný projekt, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto v sebe skrýva tvorivý potenciál. Široká škála technických možností mobilných telefónov nepozná hranice. Presne tak ako umelecká tvorba, ktorej sa nekladú žiadne bariéry. Stačí byť originálny a pracovať na svojom talente.

      Krátke videá môžete kreovať a posielať do súťaže MobilFest 2018 od 1. októbra do 31. októbra 2018, prostredníctvom formulára na webovej stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd a nemôžu trvať viac ako 5 minút.

      Tento rok vyhlasujú organizátori MobilFestu v spolupráci so Združením CKM SYTS, špeciálnu kategóriu pre stredoškolákov s názvom „Ako ušetriť s ISICom 50€“.  Úlohou je nakrútiť krátky videospot o tom ako a kde môže študent ušetriť s preukazom ISIC päťdesiat eur.

      O ocenených dielach rozhodne porota. Výsledky Mobilfestu budú známe v novembri 2018 na slávnostnom vyhodnotení v OC Optima v rámci IT SHOW Datacomp .

      Súťaží sa v troch kategóriách

      I. DOSPELÍ (nad 18 rokov),

      1. filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

      2. art video,

      3. kreatívne filmové techniky

      II. ŠTUDENTI A ŽIACI (14 – 18 rokov),

      1. filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

      2. art video,

      3. kreatívne filmové techniky

      4. špeciálna kategória: Môj život s ISICom.

      III. DETI (do 14 rokov),

      1. voľná tvorba.

      Svoje diela môžu súťažiaci posielať cez formulár na webovej stránke http://www.mobilfest.eu/prihlasit-video/.

      Buďte v obraze a sledujte aj našu facebook stránku Mobilfest.

     • Podujatie k finančnej gramotnosti

     • Dňa 27.9.2018 (štvrtok) sa žiaci I.F a II.F zúčastnia podujatia k finančnej gramotnosti v Auparku v Košiciach.

      Zraz žiakov: 9.45 hod. pred hlavným vchodom Auparku.

      Rozchod žiakov: predpokl.12.30 hod. v Auparku.

    • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
     • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

     • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

      Riaditeľstvo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 13. septembra 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

    • Začiatok nového školského roku!
     • Začiatok nového školského roku!

     • Milí študenti!
       

      Otvorenie školského roku 2018/2019 bude pre ročníky 1 až 4 v pondelok - 3.9.2018 o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach (v príslušných triedach).

      Pomaturitné ročníky 1 a 2 majú otvorenie tiež v pondelok - 3.9.2018, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (v projekčnej miestnosti).

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady :)

      Riaditeľstvo školy

    • CINEAMA 2018 (celoštátne kolo) - výsledky
     • CINEAMA 2018 (celoštátne kolo) - výsledky

     • 8. až 10. júna 2018 sa konal 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby (Mlyny Cinemas a Krajské osvetové stredisko v Nitre).

      Ocenenia našich študentov v jednotlivých kategóriách:

      • Tomáš BUCHER z II.F - 1. miesto, RYBÁR (animovaný film - autor do 21. rokov)
      • Šimon ŠEBO zo IV.F - 1. miesto, LOVEC (hraný film - autor do 21. rokov)
      • Valér FUTEJ z III.F - 3. miesto, GOLDEN HANDS (hraný film - autor do 21. rokov)

      Úspešným autorom srdečne GRATULUJEME!

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA NA STIAHNUTIE

      VIDEA VYTVORENÉ POČAS WORKSHOPOV

       

     • OZNAM - riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 30. apríla 2018 (pondelok) a 7. mája 2018. (pondelok).

      PhDr. Jarmila Uhríková

      (riaditeľka školy)

    • OZNAM - triedne aktívy 19.4.2018
     • OZNAM - triedne aktívy 19.4.2018

     • Riaditeľstvo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! Veľkonočné prázdniny trvajú od 29. marca (štvrtok) do 3. apríla 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne v stredu 4. apríla 2018.
      Riaditeľstvo SSUŠF