• Predĺženie ISIC karty – informácia na šk. rok 2020/2021


     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Všetky informácie nájdete na webe školy v časti "O Škole"- "Škola" - "ISIC karty"  https://filmovaskola.edupage.org/a/isic-karty

      --

      List_pre_rodicov_revalidacia_2020_SEPT___platba_v_hotovosti.docx


      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      1. Zakúpte si známku ISIC

      priamo v škole – cena 10€,  v pracovný deň od 15.6.2020 v čase od 9:00 do 14:00 hod. na sekretariáte u p. Ing. Romanovej alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10€ + poštovné (známka Vám bude doručená domov).

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      1. Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare

      TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze) – (meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).  Cena 3€, 

      Následne priložte preukaz k terminálu, ktorý sa nachádza:

      1. v škole – u p. zástupkyni (Ing. Lívia Hirjaková), č. kabinetu 215 v pracovné dni:  od 15.6.2020 do 30.6.2020 medzi 10:00 – 14:00hod.
      2. Hlavná stanica ŽSR Košice
      3. Dopravný podnik mesta Košice – Roosveltová ulica č. 3 alebo Bardejovská ulica č. 6
      4. alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      S platným preukazom budete môcť:

      • vstupovať do budovy Filmovej školy a sledovať svoju školskú dochádzku
      • denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      • využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      • uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
      • uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      • mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
      • využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz


     • POZVÁNKA na virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl

     • Národné kariérne centrum Vás pozýva,

      na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00. Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

      Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

      Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00

      Aktuálne informácie budú pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/ 

      Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie a budú ho priebežne aktulizovať a dopĺňať)

      • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Univerzita Komenského v Bratislave
      • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      • University of New York in Prague
      • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      • Technická univerzita Košice
      • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

      Filip Bais, Národné kariérne centrum filip@nakac.sk

     • KAM PO STREDNEJ - aktuálne info

     • Národné kariérne centrum vydalo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Keďže sú školy zavreté, pripravili toto vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

     • Informácie k maturitným skúškam 2020

     • ZMENY z 26.3.2020 Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

      Minister ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy.

      Školský koordinátor MS, Ing. Lívia Hirjaková

     • OZNAM

     • Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ na základe stavu núdze, ktorý bol vyhlásený vládou SR dňa 15.3.2020 a súborom mimoriadnych opatrení prijatých MŠVVaŠ


      v y d á v a


      Dodatok č. 1 k vnútornému poriadku Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach

      s platnosťou od 30. marca 2020.

      Dodatok_c.1_k_skolskemu_poriadku_2019_2020_final.pdf

     • Besedy v online vzdelávaní

     • Vrámci našej online Filmovej školy pre vás pripravujeme sériu besied s tvorcami zo sveta grafiky a filmu, s ktorými by ste sa bežne len tak nestretli. S ako prvým sa môžete stretnúť už tento štvrtok o 13:00 s košickým rodákom Mišom Uhrinom, ktorý je významným animátorom, ilustrátorom a autorom komiksov. Venovať sa bude okrem iného aj tvorbe storyboardov.

     • Dôležitý oznam k talentovým prijímacím pohovorom!

     • Riaditeľka SŠUP filmová v súlade s „Usmernením MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020“ prekladá talentové prijímacie pohovory.

      Podľa usmernenia sa majú talentové prijímacie pohovory uskutočniť v období od 30.3. do 30.4.2020.

      Presný termín určíme v nadväznosti na aktuálny vývoj v SR.

      Všetkých dotknutých prosíme o sledovanie našich webových stránok https://www.filmovaskola.sk/https://filmovaskola.edupage.org/  a facebookového profilu https://www.facebook.com/filmovaskolakosice/.

      Odpovede na prípadné otázky získate na info@filmovaskola.sk.

       

                                                                                     PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy

     • Oznámenie o vyhlásení chrípkových prázdnin

     • Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice oznamuje, že v dňoch 09.03.2020 – 13.03.2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny v súlade s Rámcovým plánom opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky. Vo vyučovaní pokračujeme v pondelok 16.03.2020.

      Zdôvodnenie:SŠUP filmová, Petzvalova 2, Košice pravidelne monitoruje aktuálny počet žiakov v triedach. Dňa 9.03.2020 dosiahla neprítomnosť žiakov hranicu pod 50%. Vyhlásenie chrípkových prázdnin bolo konzultované a odsúhlasené aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach – oddelením epidemiológie a oddelením hygieny detí a mládeže.

      PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy

     • Oznam - jarné prázdniny

     • Riaditeľstvo SŠUP filmovej, Petzvalova 2, Košice Vám oznamuje, že od 2. marca do 6. marca 2020 sú JARNÉ PRÁZDNINY. Riadne vyučovanie bude pokračovať opäť v pondelok 9.marca 2020.

      Riaditeľstvo školy

     • Videá o maturite z NÚCEM-u

     • Vážení maturanti,

      dovoľujeme si Vás informovať, že NÚCEM zverejnil sériu 3 videí pre maturantov,  ktorých cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

      Všetky videá o maturite sú dostupné na webovej stránke NÚCEM-u  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita, webovom sídle našej školy, aj tu:

      Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395
      Link  na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646
      Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

      Táto pomôcka pre maturantov by mala prispieť vďaka vám blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa máte v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby ste úspešne a bez stresu zvládli svoju skúšku dospelosti.  

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie