• História a súčasnosť

    • História školy a jej súčasnosť

     Súkromná stredná umelecká škola filmová bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím č. 8796/2003-09 zo dňa 21.1.2004.

     Projekt vzniku školy, ktorá je zameraná na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku, nadväzuje na tradičnú filmovú školu, ktorá pôsobila v Čimeliciach ešte počas federácie. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky škola, ktorá by pripravovala do praxe stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti audiovízie vlastne prestala existovať a tento nepriaznivý stav sa prejavuje v audiovizuálnom prostredí až dodnes. Naliehavú potrebu výchovy a vzdelávania v tejto sfére sa snaží zabezpečovať Súkromná stredná umelecká škola filmová v súlade s projektom, ktorý bol predložený MŠ SR pri žiadosti o zaradenie tejto školy do siete škôl a školských zariadení. Nevyhnutným krokom pre naplnenie stanoveného cieľa bolo pripraviť základné pedagogické dokumenty nového študijného odboru, ktorý by čo najkomplexnejšie pokrýval potreby súčasného audiovizuálneho prostredia.

     Po takmer dvojročnej práci sa tímu profesionálov z oblasti audiovízie podarilo pripraviť materiál, na ktorý priaznivo reagoval odbor audiovízie Ministerstva kultúry SR, Krajský školský úrad Košice, ale najmä zástupcovia lokálnych a regionálnych televízií. Mnohé z týchto televíznych spoločností zároveň ponúkli SSUŠ spoluprácu, ako i možnosť odbornej praxe žiakov vo svojich zariadeniach. Nastáva tak ideálne prepojenie medzi teoretickou a praktickou formou výchovno - vzdelávacieho procesu.

     Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu overovacieho projektu, ktorý schválilo MŠ SR, je aj vlastná umelecko-tvorivá činnosť školy. V rámci nej sa pod vedením odborných pedagógov žiaci pripravujú na:

     • vlastné pravidelné študentské vysielanie šírené v oblasti Košíc a okolia
     • vybudovanie vlastnej internetovej televízie so študentským programom
     • organizovanie filmových festivalov v spolupráci s filmovým klubom Cinefil
     • organizovanie tvorivých dielní


      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie