• Školné a financovanie školy je zložené z týchto základných zdrojov

  • A/ Štvorročné štúdium:

   • štátna dotácia na žiaka
   • ročný príspevok vo výške 980 EUR a zápisné na celé štúdium vo výške 235 EUR
   • sponzorské príspevky
   • vlastné tvorivé aktivity školy /audiovizuálna činnosť/
   • tvorba projektov
   • príspevky z občianskeho združenia Filmová škola

    

   Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného, ktorého výšku určuje škola. Ide o jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa. Slúži na financovanie nákupu základných učebných pomôcok, školského nábytku a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s otváraním nových tried. Zápisné je 235 EUR splatné pri zápise na štúdium.

   Hlavnou časťou príspevku rodičov je každoročné platenie príspevku na štúdium, ktorého výška je na základe Zmluvy o štúdiu 980 EUR. Príspevok je možné uhrádzať jednorazovo, alebo vo forme polročných, štvrťročných, ale aj mesačných splátok. V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené zápisné alebo príspevkové sa nevracia.

   Štátna dotácia je poskytovaná našej škole prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach na základe finančného normatívu na jedného žiaka, ktorého výšku určuje MŠ SR. Sponzorské príspevky sú doplnkovým zdrojom príjmov a slúžia hlavne na zabezpečovanie nadštandardu pre žiakov - napr. nákup audiovizuálnej, výpočtovej techniky, učebných pomôcok, vybavenia ateliérov, odborných časopisov a pod.

    

   B/ Vyššie odborné štúdium (pomaturitné): 40 EUR mesačne na štúdium