• Školné a financovanie školy je zložené z týchto základných zdrojov

  • A/ Štvorročné štúdium:

   • štátna dotácia na žiaka
   • ročný príspevok vo výške 980 EUR a zápisné na celé štúdium vo výške 235 EUR
   • sponzorské príspevky
   • vlastné tvorivé aktivity školy /audiovizuálna činnosť/
   • tvorba projektov
   • príspevky z občianskeho združenia Filmová škola

    

   Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného, ktorého výšku určuje škola. Ide o jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa. Slúži na financovanie nákupu základných učebných pomôcok, školského nábytku a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s otváraním nových tried. Zápisné je 235 EUR splatné pri zápise na štúdium.

   Hlavnou časťou príspevku rodičov je každoročné platenie príspevku na štúdium, ktorého výška je na základe Zmluvy o štúdiu 980 EUR. Príspevok je možné uhrádzať jednorazovo, alebo vo forme polročných, štvrťročných, ale aj mesačných splátok. V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené zápisné alebo príspevkové sa nevracia.

   Štátna dotácia je poskytovaná našej škole prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach na základe finančného normatívu na jedného žiaka, ktorého výšku určuje MŠ SR. Sponzorské príspevky sú doplnkovým zdrojom príjmov a slúžia hlavne na zabezpečovanie nadštandardu pre žiakov - napr. nákup audiovizuálnej, výpočtovej techniky, učebných pomôcok, vybavenia ateliérov, odborných časopisov a pod.

    

   B/ Vyššie odborné štúdium (pomaturitné): 40 EUR mesačne na štúdium

    

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie