Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
 • OZNAM - TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 18. septembra 2019 (streda) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

  Uvítame Vašu účasť.

 • Harmonogram aktivít 2.9 - 6.9.2019

  Výučba podľa rozvrhu začína od 9.9.2019

 • OZNAM: Otvorenie školského roka 2019/2020

  Milí študenti!

  Otvorenie školského roka 2019/2020 bude pre ročníky 1 až 4 v pondelok - 2.9.2019 o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach (v príslušných triedach).

  Pomaturitné ročníky 1 a 2 majú otvorenie tiež v pondelok - 2.9.2019, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (1. ročník v učebni I.F a 2. ročník v učebni IV.F).

  Už teraz sa tešíme na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady :)

  Riaditeľstvo školy

 • VÝSLEDKY - prijímacie pohovory na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2019/2020

  VÝSLEDKY - prijímacie pohovory na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2019/2020 1. kolo - pomaturitni_prijati_1.kolo_2019.docx

 • ISIC - predĺženie platnosti preukazu a dopravy

  Milí študenti,

  od 1. júna 2019 je možné si predĺžiť platnosť ISIC preukazu a tiež dopravy na prázdniny a nasledujúci školský rok 2019/20 a to:

  • škola Vám už objednala známku v hodnote 10€, vyzdvihnete si ju u p. Ing. Romanovej na sekretariáte
  • obnova pre dopravu sa realizuje zaslaním 3€ SMS správy z mobilu študenta alebo rodiča uvedeným postupom:

  1. Formát SMS: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko bez diakritiky).                            

  2. Pošli SMS na číslo 8844. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 EUR.
  3. O úspešnej platbe ťa budeme informovať SMS s pokynom pre aktiváciu zľavy.
  4. Aktivuj zľavu priložením preukazu na terminál v škole alebo využi sieť verejných terminálov.

  (informácie podá p. Hirjaková, 0907575980)

  ALEBO NOVINKOU JE prolognácia dopravy prostredníctvom aplikácie UBIAN Ubian_prolongacia_-_ziak.pdf

 • OZNAM - riaditeľské voľno

  Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy (triedam I. až III.F a I.PMS) z organizačných a prevádzkových dôvodov (maturitné skúšky) riaditeľské voľno dňa 20.5.2019 (pondelok). Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať 21. mája 2019 (utorok).

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno v dňoch 6.5 - 7.5.2019 (pondelok - utorok).

  8.5 2019 (streda) je sviatok, vo vyučovaní budú žiaci pokračovať 9. mája 2019 (štvrtok).

 • OZNAM: Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 18. apríla (štvrtok) do 23. apríla 2019 (utorok) Veľkonočné prázdniny. Školské vyučovanie začína v stredu 24. apríla 2019.

  Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

  Riaditeľstvo SSUŠF

 • Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2019

  Vysledky_PP_2019_final.docx

  Uchádzači, ktorí konali overenie talentu z dôvodu prestupu, získajú výsledky telefonicky na sekretariáte školy: 055 685 77 48

 • Pokyny a informácie pre žiakov riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2019

  Vážení maturanti!

  Zverejnili sme Pokyny a informácie pre žiakov SSUŠF pre EČ a PFIČ MS v zmysle Prílohy č. 5 k Maturite 2019 vydanými NÚCEM, harmonogram a kópie ukážok vyplnených OH s Pokynmi na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS  na webovom sídle školy v časti MATURANTOM   https://filmovaskola.edupage.org/text3/?https://filmovaskola.edupage.org/text3/?

  Všetky informácie o priebehu MS zároveň nájdete na nástenke SSUŠ filmovej na prízemí.

  --

  4.2.2019, Ing. Lívia Hirjaková (školský koordinátor MS)

 • Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

  (denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

   

  Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

  UPOZORŇUJEME uchádzačov a výchovných poradcov, že poradie z Proforientu (SVŠ Michalovce) sa na Filmovú školu nevzťahuje!  Toto poradie sa uvádza na základe prospechu a nie talentu.

  Termín konania:

  18. marca – 20. marca 2019 (pondelok, utorok, streda)

  Schválený počet tried a prijímaných žiakov je 25  (1 trieda) v zložení príbuzných odborov:

  8259 M animovaná tvorba

  8283 M reklamná tvorba

  8290 M masmediálna tvorba

  8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

  8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

  8297 M fotografický dizajn

   

  Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

  Študijné odbory

  • 8259 M animovaná tvorba
  • 8283 M reklamná tvorba
  • 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
  • 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
  • 8297 M fotografický dizajn
  1. Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
  2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 
  3. Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.
  4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
  5. Psychologický test.

   

  Študijný odbor

  • 8290 M masmediálna tvorba
  1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor je jedna ukážka z filmových diel v trvaní do 10 minút, ktorú si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
  2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.
  3. Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.
  4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
  5. Psychologický test

  Hodnotenie:

  Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

  A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

  B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

  C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

  Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

  Kritériá prijatia:

  • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
  • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

   

  Kód školy na prihlášku: 682801

  Riaditeľka školy môže uchádzačovi, ktorý nebol prijatý na zvolený študijný odbor a požiada o jeho zmenu, ponúknuť štúdium v študijnom odbore, v ktorom je voľné miesto na prijatie, ak výsledky prijímacieho konania uchádzača túto zmenu umožňujú.

  Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.

  Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

  V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok.

   

   

   

  Prerokované PR školy a schválené

  29. januára 2019 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

  Platné od 1.2.2019                                                                                         riaditeľka školy

 • OZNAM o riaditeľskom voľne a vianočných prázdninách

  Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 21. decembra 2018 (piatok).

  Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať po vianočných prázdninách 8. januára 2019 (utorok).

 • Súťaž Zlatá klapka 2019

  Blíži sa uzávierka súťaže Zlatá klapka...do 31.1.2019 (rozhoduje dátum podania na pošte).

  Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže.

  Viac na: https://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata%2Dklap…/d-1833/p1=2436

 • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

  Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok). Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať po jesenných prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok).

 • POZVÁNKA pre uchádzačov

  Milí uchádzači,

  v dňoch 23. a 24.10.2018 sme Vám k dispozícii na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach v rámci podujatia "SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA 2018" organizovaného Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice.

  Tešíme sa na Vás smiley

 • Úspech v súťaži "Malá šestnáctka"

  Kristián Ganobjak, študen I.PMS získal cenu poroty za "kameru" vo filme "Babadook: Rozprávka pre Maxa Bradleyho" v rámci 13. ročníka súťaže krátkeho hraného filmu "Malá šestnáctka" v Brne.

  Srdečne gratulujeme!

 • Štartuje štvrtý ročník MobilFestu (1.10. - 31.10.2018)

  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach vyhlasuje 4. ročník súťažného festivalu filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2018.

  Zábery z mobilných telefónov využívajú vo filmoch i známi hollywoodski režiséri. Nakrúcanie videí mobilom je dnes popri sociálnych sieťach a globalizácii ďalším znakom súčasnej spoločnosti.

  „Chceme dať šancu všetkým. A ako môže nakrúcať každý? No predsa mobilom!“ opísala zrod myšlienky Mobilfestu jeho autorka, riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach Jarmila Uhríková.

  Festival filmov nakrútených mobilom je jedinečný projekt, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto v sebe skrýva tvorivý potenciál. Široká škála technických možností mobilných telefónov nepozná hranice. Presne tak ako umelecká tvorba, ktorej sa nekladú žiadne bariéry. Stačí byť originálny a pracovať na svojom talente.

  Krátke videá môžete kreovať a posielať do súťaže MobilFest 2018 od 1. októbra do 31. októbra 2018, prostredníctvom formulára na webovej stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd a nemôžu trvať viac ako 5 minút.

  Tento rok vyhlasujú organizátori MobilFestu v spolupráci so Združením CKM SYTS, špeciálnu kategóriu pre stredoškolákov s názvom „Ako ušetriť s ISICom 50€“.  Úlohou je nakrútiť krátky videospot o tom ako a kde môže študent ušetriť s preukazom ISIC päťdesiat eur.

  O ocenených dielach rozhodne porota. Výsledky Mobilfestu budú známe v novembri 2018 na slávnostnom vyhodnotení v OC Optima v rámci IT SHOW Datacomp .

  Súťaží sa v troch kategóriách

  I. DOSPELÍ (nad 18 rokov),

  1. filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  2. art video,

  3. kreatívne filmové techniky

  II. ŠTUDENTI A ŽIACI (14 – 18 rokov),

  1. filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  2. art video,

  3. kreatívne filmové techniky

  4. špeciálna kategória: Môj život s ISICom.

  III. DETI (do 14 rokov),

  1. voľná tvorba.

  Svoje diela môžu súťažiaci posielať cez formulár na webovej stránke http://www.mobilfest.eu/prihlasit-video/.

  Buďte v obraze a sledujte aj našu facebook stránku Mobilfest.

 • Podujatie k finančnej gramotnosti

  Dňa 27.9.2018 (štvrtok) sa žiaci I.F a II.F zúčastnia podujatia k finančnej gramotnosti v Auparku v Košiciach.

  Zraz žiakov: 9.45 hod. pred hlavným vchodom Auparku.

  Rozchod žiakov: predpokl.12.30 hod. v Auparku.

 • Exkurzia - DOD Ústavného súdu v Košiciach

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci III.F a IV.F zúčastnia dňa otvorených dverí Ústavného súdu na Hlavnej 110 v Košiciach.

  Zraz o 9.00 hod. pred Ústavným súdom.

  Program podujatia:

 • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

  Riaditeľstvo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 13. septembra 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

  Uvítame Vašu účasť.