• Aktualizačné/adaptačné vzdelávania

   • Poskytovateľom aktualizačného a adaptačného  vzdelávania je Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice. Garantom vzdelávania je PhDr. Jarmila Uhríková.

    V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania zverejňuje názvy programov, ktoré poskytne, a teda:

    v šk. roku 2022/2023

     

    • Program aktualizačného vzdelávania s názvom "Vizuálne efekty a herný dizajn" zameraný na oblasti: nové kurikulum a digitálne zručnosti, v rozsahu 20 hodín.  Individuálny profesijný rozvoj PZ je hradený z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

    Vyhodnotenie programu aktualizačného vzdelávania "Vizuálne efekty a herný dizajn": Vyhodnotenie_AV_2023_web.pdf

     

    • Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca – učiteľ

    Základy v Edupage

    • lektor: z Edupage
    • rozsah: 2h dištančne, 2h samoštúdium
    • termín: september 2022
    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

    Dochádzkový systém v Edupage

    • lektor: Ing. Lívia Hirjaková
    • rozsah: 2h prezenčne
    • termín: 3.10.2022
    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

    Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov

    • lektor: Ing. Daniel Tatarka 
    • asistentka lektora: Mgr. art. Romana Palková
    • rozsah: 8h prezenčne
    • termín a miesto: 18.11.2022 - výtvarný ateliér
    • zameranie: psychohygiena - podpora duševného zdravia zamestnancov a wellbeing zamestnancov prostredníctvom keramickej tvorby a rozhovorov

    4. Školenie fyzickej osoby "Oprávnenej osoby" prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje v zmysle čl. 32 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

    • lektori: Ing. Tomáš Dopirák / Odborný garant spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o.
    • rozsah: 2h online (test, samoštúdium) 
    • termín: február - marec 2023
    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

     

    v šk. roku 2021/2022 (10 hodín)

    1. Digitalizácia vo výchove a vzdelávaní a v práci pedagóga

    • lektori: Róbert Kamenický, Ing. Lívia Hirjaková, MgA. Jaroslav Kerner

    • rozsah: 8h prezenčne, 2h samoštúdium 

    • termín: 29.4.2022

    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania, školská legislatíva a pedag. dokumentácia, umelecká prax

    2. Školenie fyzickej osoby "Oprávnenej osoby" prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje v zmysle čl. 32 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

    • lektori: Ing. Tomáš Dopirák / Odborný garant spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o.

    • rozsah: 2h online (test, samoštúdium) 

    • termín: február 2022

    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

     

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie