• Aktualizačné vzdelávania

   • Poskytovateľom aktualizačným vzdelávaní je Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice. Garantom vzdelávania je PhDr. Jarmila Uhríková.

    V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania zverejňuje názvy programov, ktoré poskytne, a teda:

    v šk. roku 2022/2023 (20 hodín)

    1. Základy v Edupage

     • lektor: z Edupage

     • rozsah: 2h dištančne, 2h samoštúdium

     • termín: september 2022

     • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

    2. Dochádzkový systém v Edupage

     • lektor: Ing. Lívia Hirjaková

     • rozsah: 2h prezenčne

     • termín: 3.10.2022

     • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania

    3. Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov

     • lektor: Mgr. art. Romana Palková

     • rozsah: 8h prezenčne

     • termín a miesto: 18.11.2022 - výtvarný ateliér

     • zameranie: psychohygiena - podpora duševného zdravia zamestnancov a wellbeing zamestnancov prostredníctvom keramickej tvorby a rozhovorov

     

    v šk. roku 2021/2022 (10 hodín)

    1. Digitalizácia vo výchove a vzdelávaní a v práci pedagóga

    • lektori: Róbert Kamenický, Ing. Lívia Hirjaková, MgA. Jaroslav Kerner

    • rozsah: 8h prezenčne, 2h samoštúdium 

    • termín: 29.4.2022

    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania, školská legislatíva a pedag. dokumentácia, umelecká prax

    2. Školenie fyzickej osoby "Oprávnenej osoby" prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje v zmysle čl. 32 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

    • lektori: Ing. Tomáš Dopirák / Odborný garant spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o.

    • rozsah: 2h online (test, samoštúdium) 

    • termín: február 2022

    • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania