• 2021/2022

  • Vyučovanie:

   Školské vyučovanie sa začína 2.  septembra  2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

   Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022  (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

   Školské prázdniny:

    

   Prázdniny

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2021

   (streda)

   1. október –
   2. október 2021

   2. november 2021

   (utorok)

   vianočné

   22. december 2021

   (streda)

   23. december 2021

   – 7. január 2022

   10. január 2022

   (pondelok)

   polročné

   3. február 2022 (štvrtok)

   4. február 2022 (piatok)

   7. február 2022

   (pondelok)

    

   jarné

   Košický kraj,

   Prešovský kraj

   18. február 2022 (piatok)

   21. február –

   25. február 2022

   28. február 2022

   (pondelok)

   veľkonočné

   13. apríl 2022 (streda)

   14. apríl –

   19. apríl 2022

   20. apríl 2022

   (streda)

   letné

   30. jún 2022 (štvrtok)

   1. júl –
   2. september 2022

   5. september 2022

   (pondelok)

            
   Vydávanie výpisov/vysvedčení:

   31.01.2022 – pondelok - polročné (výpis známok)

   30.06.2022 – štvrtok – koncoročné vysvedčenia

   Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

   Maturitná skúška:

                                                           Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2022

   Testovanie

   Termín

   Predmet

    

   riadny termín

   15. 3. 2022

   slovenský jazyk a literatúra

   16. 3. 2022

   cudzie jazyky

   17. 3. 2022

   matematika

   náhradný termín

   5. – 8. 4. 2022

   slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika

    

   opravný termín

   3. – 8. 9. 2021*

   slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika

   3. – 8. 9. 2022**

   slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika

   *opravný termín pre školský rok 2020/2021; **opravný termín pre školský rok 2021/2022

   • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
   • Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

   Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:

    

   Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre trojročné vyššie odborné štúdium:

    

   Plánovaný lyžiarsky kurz:  

    

   Plánované riaditeľské voľná: 14.9.2021 (utorok)

    

   Termíny zasadnutí pedagogických rád:

   26.08.2021 (piatok) úvodná PR

       .11.2021 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná

       .01.2022 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok

       .04.2022 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná

       .05.2022 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka pomat. štúdia

       .06.2022 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka a 1. ročníka pomat. štúdia

       .06.2022 (utorok) vyhodnocovacia pedag. rada

    

   Výchovno-vzdelávací proces v čase krízovej situácie

   Od marca 2020 ovplyvňuje všetky oblasti života pandémia ochorenia COVID-19, vrátane oblasti výchovy a vzdelávania. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna situácia budú trvať aj v školskom roku 2021/2022, pre jednotlivé rozhodnutia bude aj naďalej určujúci Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže minister rozhodnúť o:

    

   a. mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,

   b. mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,

   c. iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch:

   1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,
   2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok,
   3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,
   4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,

   d. zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo

   e. zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.

    

   O týchto rozhodnutiach informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle.

   Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
   1. september 2021 -  Deň ústavy
   15. september 2021 - Sedembolestná Panna Mária
   1. november 2021 - Sviatok všetkých svätých
   17. november 2021 - Deň boja za slobodu a demokraciu
   1. január 2022 - Deň vzniku SR
   6. január 2022 - Traja králi
   1. máj 2022 - Sviatok práce
   8. máj 2022 - Deň víťazstva nad fašizmom