• Dôležitý oznam: návrat do školy od 10. 5. 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 10.5.2021 sa zahajuje prezenčná výučba podľa rozvrhu pre všetkých žiakov našej školy

      v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu (Košice II - I. stupeň varovania 4-ružový okres) https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      Podmienky vstupu v rámci pandemických opatrení:

      • Zákonný zástupca a žiak nad 18 rokov je povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8 zákonný zástupca / tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601
      • Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID –19.
      • Naďalej platí v interiéri povinnosť prekrytia  horných dýchacích  ciest  (nos a ústa) respirátorom,  avšak ten možno nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v rámci  výchovno-vzdelávacieho  procesu.

      Zdroj: Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

      Tešíme sa na vás :-)

                                                          PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                   riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od 3. mája 2021 pokračuje na SŠUP filmovej v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu

      • pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS) prezenčná forma výučby podľa rozvrhu zameraná na odborné predmety, umeleckú prax a ateliérovú tvorbu;
      • pre ostatné triedy dištančná výuka podľa rozvrhu, a tiež možnosť rezervácie (https://rezervacie.filmovaskola.sk/) ateliérov školy, TV a rozhlasového štúdia, či strižne v rámci praktickej prípravy (5+1), denne od 9.00 hod. do 15.30 hod.

      Keďže v rámci Covid školského automatu spadáme do červeného okresu, nie je pri vstupe do školy potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19, pričom žiak nad 18 rokov je stále povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

      V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.

      Zdroj: Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

       

                                                          PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                        riaditeľka školy

     • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021

     • Vážení rodičia,

      milí žiaci,

      v súvislosti s nástupom žiakov IV.F a II.PMS triedy na prezenčnú formu výučby od 26. apríla 2021, si Vás dovoľujeme informovať o jednotlivých pravidlách pandemických opatrení.

      1. Podmienkou vstupu plnoletého žiaka do objektu školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na  COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne preukázaním sa, že spĺňa niektorú z nižšie uvedených výnimiek.
      2. Žiadame vás, aby ste zároveň vyplnili Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Na úvodnej obrazovke kliknite na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'. Pri jeho vypĺňaní máte možnosť zvoliť si, že sa na vás vzťahuje výnimka. Prikladáme link na manuál, ktorý vám s tým pomôže: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601 Vypĺňate ho s aktuálnym dátumom a zadávate dátum testu, resp. inú možnosť, ktorá platí pre vás. Termín vyplnenia je do 25.4.2021 (nedeľa) do 20:00 hod.
      3. Pripomíname, že v interiéri školy je povinnosť nosiť rúško.

            PhDr. Jarmila Uhríková

            riaditeľka školy

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Výnimky z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19*:

      • uplynulo 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA (pfizer alebo moderna),
      • uplynulo 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou (AstraZeneca),
      • prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní,
      • 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní,
      • potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.

      *upravuje vyhláška č.187/2021ÚVZ SR z dňa 16.4.2021

       

      Vysvetlivky k preukazovaniu sa škole:

      • testovanípotvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára v písomnej alebo elektronickej podobe;
      • očkovaní potvrdením očkovacieho centra v písomnej alebo elektronickej podobe;
      • prekonaní ochoreniapotvrdením od lekára o prekonaní ochorenia s vyznačením doby, kedy sa nemusí testovať alebo sms, prípadne email (platí 190 dní od obdržania) o pozitívnom výsledku PCR alebo AG testu;
      • kontraindikácii na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe;
      • a súčasne čestným vyhlásením o bezinfekčnosti cez EduPage (v bode 2. vysvetlené).
     • Dôležitý oznam pre končiace ročníky (IV.F a II.PMS)

     • https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      Od 26. apríla 2021 obnovujeme v súlade s COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM (https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/) prezenčnú formu výučby na SŠUP filmovej pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS).

      Vyučovanie bude prebiehať denne od 9. hodiny podľa aktualizovaného rozvrhu, ktorý bude zameraný na odborné predmety, umeleckú prax a ateliérovú tvorbu.

      Rozvrh a podmienky nástupu súvisiace s pandemickými opatreniami uverejníme do konca týždňa na stránke školy.

      PhDr. Jarmila Uhríková

            riaditeľka školy

       

     • Dôležitý oznam k možnosti obnovenia výučby na školách (26.4.2021)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      V tomto období pokračuje Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu a pre maturantov sú v rámci praktickej prípravy k dispozícii všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

      Od 26. apríla bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21. apríla 2021 na tejto webovej stránke. (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/).

      Následne upresníme, ktorí žiaci, resp. triedy budú môcť nastúpiť.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.


      PhDr. Jarmila Uhríková

      riaditeľka školy                                                         


      Naďalej platí:

      • Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.
      • Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).
    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 1. apríla (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) Veľkonočné prázdniny. Školské vyučovanie začína v stredu 7. apríla 2021.

      Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

      Riaditeľstvo SŠUPF

     • INFORMÁCIA PRE MATURANTOV

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf.

      • Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 14. mája 2021.
      • Výsledné známky z administratívneho vykonania internej časti maturitnej skúšky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
      • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
      • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021
     • Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu,

      aj naďalej (dňom 1.3.2021) pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Maturanti majú otvorené všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod., kde môžu vykonávať praktickú prípravu maturitných prác.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                              

                                                                    Riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam o možnosti návratu od 8.2.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      rezort školstva informoval o možnosti návratu do škôl pre žiakov končiacich ročníkov. 

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, po  uskutočnení prieskumu medzi maturantami, sme rozhodli o pokračovaní vyučovania dištančnou formou.

      Od 8. februára 2021 tak pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Pre maturantov však otvárame všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne od 9.2.2021 denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                      

                                                                    Riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam - návrat do škôl 11.1.2021 (dištančne)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      rezort školstva dňa 4.1.2021 informoval o predbežnom pláne návratu do škôl. Samozrejme, všetko bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Presné informácie si môžete prečítať tu https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

      Od 11. januára 2021 pokračujeme dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                           Riaditeľka školy

       

      Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

      Stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

      Po ukončení lockdownu od 25. januára

      Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

       

     • "Návrat do škôl 2021"_Dotazníkový e-prieskum

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      na príkaz  Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Vám bol prostr. EduPage vypublikovaný "Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie". Prosíme Vás o jeho o vyplnenie.

      V prípade, že nemáte rodičovské konto, prikladáme formulár dotazníka, ktorý vyplníte a vložíte cez edupage žiaka alebo poslete na info@filmovaskola.sk

      Dotaznik_pre_SS_prieskum_navratu_do_skoly_v_januari.docx

      Za pomoc ďakujeme a želáme krásne a najmä zdravé vianočné sviatky.

     • Zmeny v termínoch školských prázdnin

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11.12.2020 sa menia termíny prázdnin nasledovne:

      1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
      2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
     • Dôležitý oznam! (4.12.2020)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v zmysle dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR (4.12.2020) a vyhlásenia ministra školstva B. Gröhlinga, dôjde od pondelka a v ďalších dňoch k otváraniu niektorých škôl, ktoré sa zapojili do pilotného testovania.

      Naša škola sa do pilotného projektu nedostala, a tak naďalej pokračuje v rozbehnutom dištančnom (online) vzdelávaní podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                          

      PhDr. Jarmila Uhríková

      Riaditeľka školy

     • Súťaž o školský výlet do Štrasburgu

     • Milí študenti,

      v tomto školskom roku vyhlasujeme súťaž tried o výlet do Štrasburgu s návštevou sídla Európskeho parlamentu. Kto môže vyhrať? Vyhrá trieda, ktorá bude mať najlepšiu dochádzku v tomto školskom roku. Na výlet nemôžu ísť žiaci s neospravedlnenými hodinami a udelenými výchovnými opatreniami.

      Všetkým držíme prsty :-)

      Vedenie a pedagogický zbor Filmovej školy

       

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie