• Preventívne aktivity
     • Preventívne aktivity

     • Dnes sa uskutočnili preventívne aktivity príslušníkov Policajného zboru SR na tému drogy - prednáška a psovod našich žiakov zaujali, poučili ale aj pobavili!🐕🚓👮‍♀️👮 Foto: Barbora Bačová

    • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami
     • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami

     • Žiaci aj učitelia odštartovali nový školský rok tvorivými a náučnými aktivitami. Prinášame krátky prehľad aj s fotopostrehmi. Veríme, že šk. rok 2022/23 bude spoločne pre všetkých úspešný, radostný a hlavne v zdraví ...

      • Týždenné výtvarné sústredenie prvákov, tzv. plenér aj s fototvorbou pod vedením p. Tatarku a fotografiek - p. Bačovej a p. Jakabovej.
      • Pohyb a pobyt v prírode a účelové cvičenia v rámci prierezovej témy "Ochrana života a zdravia", vedené p. učiteľom Valentom.
      • Konzultácie štvrtákov k maturitným filmom a prijímacím skúškam na vysoké školy s p. Kernerom a p. Smieškom.
      • Prezentácia našej školy počas Dňa otvorených dverí v Kine Úsmev p. učiteľkou Želtvayovou  a dobrovoľníkmi z II.F;
      • Prednáška v rámci Dňa finančnej gramotnosti a testovanie FQ (finančný kvocient) s p. lektorkou Ing. Berdisovou z Nadácie PARTNERS.

      Foto: Zuzana Jakabová & Barbora Bačová, Marko Béreš, Adam Otto Kacvinský

    • 8. september - deň finančnej gramotnosti
     • 8. september - deň finančnej gramotnosti

     • Dnes sme s triedami III.F a IV.F prednáškou oslávili deň finančnej gramotnosti. Ďakujeme pani lektorke Ing. Berdisovej s Nadácie PARTNERS, ktorá pre stredoškolákov realizuje priamo na školách vzdelávací cyklus Finančná akadémia.  

      Zároveň si študenti otestovali svoj finančný kvocient? (FQ) a ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami. Otestovať sa môže každý na FQ TEST

    • Začiatok šk. roka - 5. september 2022
     • Začiatok šk. roka - 5. september 2022

     • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9.00 h. v príslušných triedach.

      Každý žiak musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_plati_od_15.8.2022.pdf

      Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky po prihlásení do Edupage (v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia).

      Žiadne testovanie žiakov pred nástupom do školy nie je povinné a nemusíte o tom školu informovať.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelena_otorenym_skolam.pdf

      Tešíme sa na vás :-)


      Vedenie školy


    • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022
     • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022

     • Zo strednej školy na vysokú školu

      Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné poistenie platí za nich štát.

      Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

      Študenti nemajú povinnosť oznamovať svojej Zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia.

      Neprijali vás na vysokú školu?

      Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky.

      Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, majú nárok na "posledné" “prázdniny” - do konca školského roka, t.j. do 31. augusta, najdlhšie do tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie.

      Povinnosť oznamovať Zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia však absolventi nemajú, takisto nemajú žiadne povinnosti ani voči Sociálnej poisťovni (s výnimkou študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok).

      Absolventi a nárok na prídavok na dieťa, daňový bonus

      Absolvent strednej školy sa považuje za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole.

      Bez ohľadu na to, či sa absolvent strednej školy po maturite zamestná alebo eviduje na Úrade práce, bude mať jeho rodič (oprávnená osoba) nárok na prídavok na dieťa aj počas posledných prázdnin po skončení strednej školy (do 31. augusta).

      To isté platí aj pre daňový bonus. Posledný prídavok na dieťa bude vyplatený najneskôr v septembri (za mesiac august).

      Po maturite do práce

      Zamestnanie:

      • Ak sa absolvent SŠ hneď po ukončení strednej školy zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi Zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ, ktorý za neho platí aj poistné.
      • Absolvent nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Zdravotnej, ani Sociálnej poisťovni.

       Práca v zahraničí:

      • Ak po skončení SŠ odíde absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Je tiež potrebné vrátiť preukaz poistenca.
      • Zdravotné poistenie absolventovi vznikne v cudzine (tam, kde pracuje, tam je aj poistený). Keďže nie je možné mať dve zdravotné poistenia v dvoch rôznych štátoch, na Slovensku už nebude poistený a nemusí platiť poistné. 

      Podnikanie:

      • Ak absolvent SŠ začne po štúdiu podnikať, vznikne mu oznamovacia povinnosť voči Zdravotnej poisťovni, že sa stal tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začne podnikať.
      • Preddavky na poistné platí SZČO sama každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca (napr. za august 2022 je potrebné zaplatiť sumu 79,31 € do 8. septembra 2022).

      Nezamestnaný absolvent a úrad práce

      Absolventi stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. nie sú povinní hlásiť sa na Úrade práce po maturite ako nezamestnaní. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné, nie je to povinnosť.

      Ak sa absolvent SŠ k 1. septembru nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát.

      Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

      Absolvent SŠ, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

      Najneskôr do 9. septembra sa musí vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

      Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2022 je pre samoplatiteľa mesačne 79,31 €.

      Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni

      Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti v zásade žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia - nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné (určité oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni má len ten študent, ktorý poberá zo Sociálnej poisťovne sirotský dôchodok). Touto témou sa zaoberá osobitný článok.

       

      Zdroj:

      UPSVaR, Sociálna poisťovňa, VšZP, ZP Dôvera

      https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/povinnosti-po-ukonceni-studia/

       

       

    • Koniec školského roka :-)
     • Koniec školského roka :-)

     • Vysvedčenia, pochvaly a darčeky sú slávnostne odovzdané, želáme vám nádherné prázdniny!

      Vidíme sa opäť 5. septembra 2022.

      Kolektív SŠUP filmová

    • 🎬 CINEAMA 2022 - výsledky Krajského kola
     • 🎬 CINEAMA 2022 - výsledky Krajského kola

     • Srdečne gratulujeme našim študentom za ich úspech v súťaži CINEAMA 2022 - Krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby Košického kraja:

      II. skupina: autori od 16 do 21 rokov

      • Samuel Ščerbák (II.F) PLASTIFORMIS, 2022, animovaný film 3:35

      GOSKAR

      • Lívia Kanócz (II.F) E-motion‘s, 2020, hraný film 5:38

      Oceneným zároveň želáme veľa šťastia v predvýbere celoslovenského kola súťaže.

      vysled.listina_Cineama_2022.pdf​​​​​​​

    • Víťazi v Medzinárodnom filmovom festivale v Košiciach
     • Víťazi v Medzinárodnom filmovom festivale v Košiciach

     • Do študentskej sekcie v Medzinárodnom filmovom festivale v Košiciach sa prihlásilo 20 krátkometrážnych filmov. Na premietanie sa dostalo všetkých 20 filmov a vytvorili 2-hodinový blok filmov. Hosťom súťaže bol Matej Jánošík, slovenský kameraman, študent magisterského ročníka VŠMU a absolvent našej školy.

      Umiestnenia

      1. miesto: film RYBÁR - réžia: Marek Tomajka (200 eur finančná odmena + 600 eur poukážka do Jumpcat)

      2. miesto: DON'T ORDER PIZZA - réžia: Matúš Szalontay (150 eur finančná odmena + 400 eur poukážka do Jumpcat)

      3. miesto: NEPREHRAŤ BOJ S ČASOM - réžia: Adam Bielik  (100 eur finančná odmena + 300 eur poukážka do Jumpcat)

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov!

      Viac sa dozviete v reportáži telKošice

    • Ako si predĺžiť platnosť ISIC preukazu na šk. rok 2022/2023 vrátane letných prázdnin
     • Ako si predĺžiť platnosť ISIC preukazu na šk. rok 2022/2023 vrátane letných prázdnin

     • Preukaz si obnovíte v DVOCH krokoch:1. krok: Zakúpenie známky ISIC v hodnote 10€ (predlžujúca platnosť preukazu študenta, a zároveň predĺženie medzinárodnej platnosti ISIC/EURO< 26). Novú známku ISIC 09/2023 objednaj TU

      Po úhrade vám škola objedná známku a vy si ju vyzdvihnete na sekretaráte školy. Môžete si ju dať doručiť aj domov, avšak uhrádzate poplatok za doručenie kuriérom.

      plagat_online_s_preklikmi_-_final.pdf

      2. krok: Predĺženie platnosti preukazu v DOPRAVE buď cez SMS alebo apku UBIAN

      Prolongácia cez aplikáciu UBIAN:1. Prihlás sa do aplikácie Ubian, ak ešte nemáš registrovaný svoj preukaz, pridaj si ho cez Preukaz študenta v Môj Ubian. Na webe Ubian si pridáš Preukaz študenta cez Nová karta.2. Nárok na zľavu v doprave na ďalší školský rok si predĺžiš zaplatením prolongačného poplatku vo výške 3,60 € jednoducho platobnou kartou.3. Po úspešnej platbe prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (zoznam verejných terminálov nájdeš na stránke www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Prolongácia cez SMS:1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3,60 €. Ostatné SMS sú bezplatné.3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (zoznam verejných terminálov nájdeš na stránke www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, email: preukazstudenta@transdata.sk .”

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      Odporúčame, aby si študenti štandardne predĺžili platnosť zľavy v doprave a nečakali do septembra, aby mohli využívať plnohodnotne zľavu u každého dopravcu aj počas letných prázdnin.

       

    • Konferencia o budúcnosti Európy
     • Konferencia o budúcnosti Európy

     • Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú a dobre načasovanú možnosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Nezáleží na tom, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte. Práve tu môžete vyjadriť svoje predstavy o budúcnosti Európskej únie.

      Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním
      Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho
      parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či
      samosprávu. 

      CoFoE: EÚ má v oblasti vzdelávania novú výzvu, je ňou príchod ukrajinských detí
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x8ankv8tasrfoe-07/20374/

      CoFoE: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpanie záleží na Slovensku
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x89tb6rtasrfoe-06/20268/

      CoFoE: Občania EÚ chcú, aby bola Únia silným globálnych hráčom
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x887s47tasrfoe-5/20081/

      CoFoE: SR musí zabrať v príprave na príchod umelej inteligencie, hovorí Lexmann
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x87p5l7tasrfoe-04/19984/

      CoFoE: Zdravie musí byť prioritou EÚ; zhodli sa Brozmanová, Smatana a Pažitný
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/

      Hovoriť o budúcnosti Európy má zmysel – tvrdia Bilčík, Šimečka a Wiezik
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x863xaetasrfoe-02/19768/

      R.Sermek: CoFoE je o sebareflexii EÚ, impulzom bolo aj referendum o brexite
      https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x85wf4btasrfoe1_sermek/19717/

       

      Odkazy na ďalšie relácie zo seriálu TASRFOE a štatút súťaže nájdete aj na weboch skolske.sk prípadne teraz.sk.

      Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu.

       

    • Metodický deň učiteľov
     • Metodický deň učiteľov

     • Dnešný metodický deň našich učiteľov bol zameraný na aktualizačné vzdelávanie ich profesijných kompetencií. Cieľom vzdelávania bolo obnoviť, udržať, získať nové poznatky a zručností v oblastiach digitálnych, edukačných, ako aj interných procesoch školy na výkon pracovných činností. Ďakujeme za úspešné podujatie.

    • V MEDart si naši žiaci odniesli viaceré ceny!
     • V MEDart si naši žiaci odniesli viaceré ceny!

     • Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili vyhodnotenia celoštátnej súťaže v mediálnej tvorbe pre študentov stredných škôl MEDart na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. A odniesli si viaceré ceny! Blahoželáme Diane Tall (II.F), Tomášovi Cicoňovi (II.F), Nike Macejovej (III.F), Sofii Džavoronkovej (III.F) a Nine Vicovej (III.F)!

      Foto: Jakub Baláž

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie