• Začiatok šk. roka - 5. september 2022
     • Začiatok šk. roka - 5. september 2022

     • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9.00 h. v príslušných triedach.

      Každý žiak musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_plati_od_15.8.2022.pdf

      Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky po prihlásení do Edupage (v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia).

      Žiadne testovanie žiakov pred nástupom do školy nie je povinné a nemusíte o tom školu informovať.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelena_otorenym_skolam.pdf

      Tešíme sa na vás :-)


      Vedenie školy


    • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022
     • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022

     • Zo strednej školy na vysokú školu

      Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné poistenie platí za nich štát.

      Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

      Študenti nemajú povinnosť oznamovať svojej Zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia.

      Neprijali vás na vysokú školu?

      Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky.

      Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, majú nárok na "posledné" “prázdniny” - do konca školského roka, t.j. do 31. augusta, najdlhšie do tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie.

      Povinnosť oznamovať Zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia však absolventi nemajú, takisto nemajú žiadne povinnosti ani voči Sociálnej poisťovni (s výnimkou študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok).

      Absolventi a nárok na prídavok na dieťa, daňový bonus

      Absolvent strednej školy sa považuje za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole.

      Bez ohľadu na to, či sa absolvent strednej školy po maturite zamestná alebo eviduje na Úrade práce, bude mať jeho rodič (oprávnená osoba) nárok na prídavok na dieťa aj počas posledných prázdnin po skončení strednej školy (do 31. augusta).

      To isté platí aj pre daňový bonus. Posledný prídavok na dieťa bude vyplatený najneskôr v septembri (za mesiac august).

      Po maturite do práce

      Zamestnanie:

      • Ak sa absolvent SŠ hneď po ukončení strednej školy zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi Zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ, ktorý za neho platí aj poistné.
      • Absolvent nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Zdravotnej, ani Sociálnej poisťovni.

       Práca v zahraničí:

      • Ak po skončení SŠ odíde absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Je tiež potrebné vrátiť preukaz poistenca.
      • Zdravotné poistenie absolventovi vznikne v cudzine (tam, kde pracuje, tam je aj poistený). Keďže nie je možné mať dve zdravotné poistenia v dvoch rôznych štátoch, na Slovensku už nebude poistený a nemusí platiť poistné. 

      Podnikanie:

      • Ak absolvent SŠ začne po štúdiu podnikať, vznikne mu oznamovacia povinnosť voči Zdravotnej poisťovni, že sa stal tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začne podnikať.
      • Preddavky na poistné platí SZČO sama každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca (napr. za august 2022 je potrebné zaplatiť sumu 79,31 € do 8. septembra 2022).

      Nezamestnaný absolvent a úrad práce

      Absolventi stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. nie sú povinní hlásiť sa na Úrade práce po maturite ako nezamestnaní. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné, nie je to povinnosť.

      Ak sa absolvent SŠ k 1. septembru nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát.

      Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

      Absolvent SŠ, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

      Najneskôr do 9. septembra sa musí vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

      Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2022 je pre samoplatiteľa mesačne 79,31 €.

      Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni

      Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti v zásade žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia - nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné (určité oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni má len ten študent, ktorý poberá zo Sociálnej poisťovne sirotský dôchodok). Touto témou sa zaoberá osobitný článok.

       

      Zdroj:

      UPSVaR, Sociálna poisťovňa, VšZP, ZP Dôvera

      https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/povinnosti-po-ukonceni-studia/

       

       

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie