• Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od 3. mája 2021 pokračuje na SŠUP filmovej v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu

      • pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS) prezenčná forma výučby podľa rozvrhu zameraná na odborné predmety, umeleckú prax a ateliérovú tvorbu;
      • pre ostatné triedy dištančná výuka podľa rozvrhu, a tiež možnosť rezervácie (https://rezervacie.filmovaskola.sk/) ateliérov školy, TV a rozhlasového štúdia, či strižne v rámci praktickej prípravy (5+1), denne od 9.00 hod. do 15.30 hod.

      Keďže v rámci Covid školského automatu spadáme do červeného okresu, nie je pri vstupe do školy potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19, pričom žiak nad 18 rokov je stále povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

      V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.

      Zdroj: Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

       

                                                          PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                        riaditeľka školy

     • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021

     • Vážení rodičia,

      milí žiaci,

      v súvislosti s nástupom žiakov IV.F a II.PMS triedy na prezenčnú formu výučby od 26. apríla 2021, si Vás dovoľujeme informovať o jednotlivých pravidlách pandemických opatrení.

      1. Podmienkou vstupu plnoletého žiaka do objektu školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na  COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne preukázaním sa, že spĺňa niektorú z nižšie uvedených výnimiek.
      2. Žiadame vás, aby ste zároveň vyplnili Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Na úvodnej obrazovke kliknite na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'. Pri jeho vypĺňaní máte možnosť zvoliť si, že sa na vás vzťahuje výnimka. Prikladáme link na manuál, ktorý vám s tým pomôže: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601 Vypĺňate ho s aktuálnym dátumom a zadávate dátum testu, resp. inú možnosť, ktorá platí pre vás. Termín vyplnenia je do 25.4.2021 (nedeľa) do 20:00 hod.
      3. Pripomíname, že v interiéri školy je povinnosť nosiť rúško.

            PhDr. Jarmila Uhríková

            riaditeľka školy

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Výnimky z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19*:

      • uplynulo 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA (pfizer alebo moderna),
      • uplynulo 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou (AstraZeneca),
      • prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní,
      • 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní,
      • potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.

      *upravuje vyhláška č.187/2021ÚVZ SR z dňa 16.4.2021

       

      Vysvetlivky k preukazovaniu sa škole:

      • testovanípotvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára v písomnej alebo elektronickej podobe;
      • očkovaní potvrdením očkovacieho centra v písomnej alebo elektronickej podobe;
      • prekonaní ochoreniapotvrdením od lekára o prekonaní ochorenia s vyznačením doby, kedy sa nemusí testovať alebo sms, prípadne email (platí 190 dní od obdržania) o pozitívnom výsledku PCR alebo AG testu;
      • kontraindikácii na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe;
      • a súčasne čestným vyhlásením o bezinfekčnosti cez EduPage (v bode 2. vysvetlené).
     • Dôležitý oznam pre končiace ročníky (IV.F a II.PMS)

     • https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      Od 26. apríla 2021 obnovujeme v súlade s COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM (https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/) prezenčnú formu výučby na SŠUP filmovej pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS).

      Vyučovanie bude prebiehať denne od 9. hodiny podľa aktualizovaného rozvrhu, ktorý bude zameraný na odborné predmety, umeleckú prax a ateliérovú tvorbu.

      Rozvrh a podmienky nástupu súvisiace s pandemickými opatreniami uverejníme do konca týždňa na stránke školy.

      PhDr. Jarmila Uhríková

            riaditeľka školy

       

     • Dôležitý oznam k možnosti obnovenia výučby na školách (26.4.2021)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      V tomto období pokračuje Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu a pre maturantov sú v rámci praktickej prípravy k dispozícii všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

      Od 26. apríla bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21. apríla 2021 na tejto webovej stránke. (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/).

      Následne upresníme, ktorí žiaci, resp. triedy budú môcť nastúpiť.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.


      PhDr. Jarmila Uhríková

      riaditeľka školy                                                         


      Naďalej platí:

      • Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.
      • Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).
   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie