Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Možnosti štúdia po maturite na Filmovej škole v Košiciach

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium v trvaní 2 rokov odbor: Fotografický dizajn a videotvorba

 

Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

  • Filmová a mediálna tvorba
  • Fotografia
  • Animovaná tvorba
  • Grafika vizuálnych komunikácií

 

Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

• je lacné (10 Eur mesačne) a zaujímavé
• Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie
• lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe
• na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!
• zostanú vám všetky študentské výhody
• nemusíte chodiť na úrady práce
• rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc za 1 rok v ČR.

 

Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. 

 

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

 (pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium s maturitou)

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

Termíny konania:

 

1. kolo: 26. júna 2019 (streda)

2. kolo: 27. augusta 2019 (utorok)

 

Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

Študijný odbor  - 8297 N fotografický dizajn (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

MŠ SR schválilo dňa 13.4.2006 pod číslom CP-2006-2489/5504-1:096, s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc prvým ročníkom:

A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy.

B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 60, a to za:

A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 30 bodov

B. Domáce práce - max. 10 bodov

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

 

Plánovaný počet prijímaných žiakov je 30. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

Kritériá prijatia:

  • Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov
  • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 10 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

 

 

Prerokované PR školy a schválené

29. januára 2019 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

Platné od 1.2.2019                                                                                         riaditeľka školy

 

 

 

Prihláška na stiahnutie: prihlaska_na_pomaturitne.doc   alebo vo formáte pdf:  prihlaska_na_pomaturitne_studium.pdf