• Ukrajina a Slovensko očami mládeže

    •  

      

        

     PARTNERSTVO v projekte pod názvom Ukrajina a Slovensko očami mládeže

     http://usom.sk/

     Prijímateľ: Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.

     Partner:    Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja

     Výška grantu prijímateľa: 42.678 Eur

     Výška grantu Partnera: 28.166 Eur

     Realizácia projektu: 06/2016 - 04/2017

      

     Regionálna Inovačná Agentúra od 1.6.2016 realizuje projekt "Ukrajina a Slovensko očami mládeže" financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Cezhraničná spolupráca.

     Hlavným cieľom nášho projektu je zabezpečenie zvýšenia povedomia o situácii na oboch stranách hranice na základe existujúceho efektívneho partnerstva medzi organizáciami na slovenskej strane a organizáciami na ukrajinskej strane. Realizáciou projektu sa zabezpečí synergický efekt, kedy mladí ľudia prostredníctvom svojich zážitkov ale aj zrealizovaných výstupov budú ďalej šíriť informácie o prihraničných oblastiach. Cieľová skupina  - študenti na oboch stranách nemajú dostatočné informácie (alebo majú skreslené informácie) o spôsobe života, o kultúre, histórii v oblasti prihraničného štátu. 

     Projekt prispeje k aktívnemu rozvíjaniu slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce založenej na spoločných aktivitách, ktoré budú realizované na Slovensku aj na Ukrajine. 

     Cieľovú skupinu tvoria študenti tvoria študenti vo veku od 12 do 17 rokov. Celkovo sa priamo do projektu zapoja dve skupiny študentov v pošte 16 mladých ľudí na oboch stranách, spolu 32 študentov. 

     Pojekt je rozdelený do Hlavnej aktivitity, ktorá pozostáva zo štyroch čiastkových aktivít a z podpornej aktivity Riadenie projektu. 

      

     Čiastková aktivita č. 1 - Vyhľadanie a vytvorenie siete spolupracujúcich inštitúcii

     Táto aktivita bude realizovaná na slovenskej aj ukrajinskej strane. Podstatou tejto aktivity je vyhľadanie vhodných inštitúcií na oboch stranách v minimálnom počte dve za každú stranu. Spolu s existujúcim partnerstvom bude sieť tvoriť 6 inštitúcii. 

     V tejto aktivite je základným partnerstvom spolupráca Regionálnej Inovačnej Agentúry z.p.o. "RIA" a Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja "MAIRR"

     R.I.A. uzavrela v rámci tejto aktivity dve partnerstvá a to so Súkromnou strednou umeleckou školou filmovou   a   Súkromným bilingválnym gymnáziom Katkin park. 

       

     MAIRR zase uzavrela partnertvá s Klasickým gymnázium Rady mesta Užhorod Transkarpatského regiónu  a   Špecializovanou školou slovenskho jazyka I.-III. číslo 4 Rady mesta Užhorod

      

     Čiastková aktivita č. 2 - Výber mladých ľudí a vytvorenie pracovného tímu

      V tejto aktivite budú konkrétne vybraní mladí ľudia, ktorí sa zapoja do realizácie projektu., ich pedagógovia a lektori, ktorí budú zodpovední za odovzdávanie skúseností pri vytváraní a spracovaní videí. Táto aktivita bude realizovaná súbežne na oboch stranách. 

      

     Čiastková aktivita č. 3 - Výučba tvorby mediálnych videí

     Táto aktivita bude tiež realizovaná súbežne na slovenskej aj ukrajinskej strane. V tejto aktivite sa bude pracovný tím tvorený mladými ľuďmi, pedagógmi a lektormi stretávať a učiť sa vytvárať mediálne videá. Počas tejto aktivity sa uskutočnia „letné školy“, ktoré budú trvať 5 dní. Najprv sa letná škola bude konať v Košiciach. Tejto letnej školy sa zúčastní aj pracovný tím z Užhorodu. Druhá “letná škola“ bude v Užhorode. Tej sa zúčastní aj pracovný tím z Košíc. Táto aktivita bude mať za úlohu zdokonalenie si práce pri tvorbe mediálnych videí.  Rovnako sa uskutoční aj výber tematických okruhov pre videá.

      

     Čiastková aktivita 4 – tvorba mediálnych videí

     V tejto čiastkovej aktivite sa vytvorí 8 mediálnych videí, každé s dĺžkou maximálne 10 minút na základe určených tematických okruhov (4 mediálne videá vytvoria mladí ľudia z Košíc a 4 videá zase študenti z Užhorodu) . Mediálne videá budú súbežne vytvárané na Slovensku a na Ukrajine.

      

     Čiastková aktivita 5 – workshop so záverečnou konferenciou

     Workshop so záverečnou konferenciou sa uskutoční v Košiciach za účasti všetkých zainteresovaných partnerov. Dĺžka tohto podujatia bude 2 dni a odprezentujú sa na ňom všetky multimediálne videá a z nich sa vyberú najzaujímavejšie a najlepšie spracované videá. Hodnotenie sa bude realizovať formou hlasovania účastníkov workshopu.

     Na workshope si študenti odovzdajú vzájomné skúsenosti, odprezentujú svoje nápady a postrehy z realizovaného projektu .

     Nasledujúci deň sa uskutoční konferencia za účastni organizácií zaoberajúcich sa cezhraničnou spoluprácou a regionálnym rozvojom, kde sa zhodnotí realizácia celého projektu.

     V rámci workshopu a konferencie sa bude prezentovaná a distribuovaná brožúra „Výmena skúsenosti a dobre praxe“ v troch jazykových mutáciách (slovenský, ukrajinský, anglický jazyk) v rozsahu do 15 strán. 

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie