• Zverejnenie maturitných zadaní a maturitných tém

    • V súlade s vyhláškou  č. 224/2022 Z. z. o strednej škole tu budú zverejnené sedem dní pred termínom konania maturitnej skúšky:

     Tieto informácie sú zverejnené  s cieľom poskytnúť žiakom posledných ročníkov informáciu o tematickom zameraní úloh v jednotlivých maturitných zadaniach.

     Zverejnenie maturitných zadaní neznamená zverejnenie konkrétnych úloh, obrázkov, grafov, máp alebo literárnych ukážok, ale poskytnutie informácie o skladbe zadania t. j. len o názvoch príslušných tém a o všeobecnom obsahovom vymedzení úloh a informácie o zameraní jednotlivých úloh z hľadiska požadovaných myšlienkových operácií, kompetencií a metód vykonania maturitnej skúšky.

     Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa zverejňujú sedem dní pred termínom jej konania a obsahujú len názov témy a zoznam odborných vyučovacích predmetov, z ktorých má žiak využiť a aplikovať vedomosti.

     Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a termín ich zverejnenia sa viažu na formu praktickej časti odbornej zložky (praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej súťažnej práce, alebo predvedenie umeleckého výkonu) t. j. témy sa zverejnia, podľa zvolenej formy maturitnej skúšky najneskôr sedem dní pred konaním praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      

      

     Spôsob a forma konania MS zo všeobecnovzdelávacích predmetov

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť

     Písomná forma

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     anglický jazyk

     B2

     120 min

     60 min

     20 min

     20 min

     B1

     100 min

     60 min

     slovenský jazyk a literatúra

     -

     100 min

     150 min

     20 min

     20 min

      

     Spôsob a forma konania MS z odborných predmetov

     Predmet

     Interná časť

     Praktická forma

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     praktická časť odbornej zložky

     b) obhajoba vlastného projektu (komplexnej odbornej práce) - min. 20 min

                -

               -

     alebo c) obhajoba úspešnej súťažnej práce - 20 min

     teoretická časť odbornej zložky

     -

     30 min

     30 min

      

      

      

     Maturita 2024 - Cieľové požiadavky, prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní na písomnú formu

     V školskom roku budú administrované:

     • testy EČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra
     • centrálne zadané štyri  témy PFIČ MS z vyučovacieho jazyka - slovenský jazyk a literatúra,
     • testy EČ MS z predmetu anglický jazyk určené pre úroveň B1 a B2,
     • centrálne vypracované  zadania PFIČ MS z predmetu anglický jazyk, určené pre úroveň B1 a B2.

     CHARAKTERISTIKA PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

      

      

      

     PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS zdaného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

     • Témy PFIČ MS zo SJL budú v deň testovania (iba pre riadny termín MS) vyhlásené prostredníctvom rozhlasového vysielania Rozhlasu atelevízie Slovenska a budú tiež zverejnené na webových stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS.
     • Zadania PFIČ MS zcudzích jazykov budú v deň testovania v stanovenom čase (iba pre riadny termín MS) zverejnené na webových stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS.


     Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Špecifikácia testov EČ aPFIČ MS v školskom roku 2023/2024.

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie