• Základné informácie

    •  

     Maturita 2024 - základné informácie

      
      Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:
     • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
     • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
     • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Žiak ŠUP  si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať B1/ B2

               – môže sa poradiť s vyučujúcimi CUJ  !!!!!! 

     Žiak posledného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2023

     Na stredných umeleckých školách sa povinne maturuje z týchto predmetov:

     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2
     • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
     • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

     Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

      

     Žiak môže konať aj dobrovoľnú MS:

     • dobrovoľnú MS, môže žiak konať aj z ďalších predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával – je potrebné si pozrieť Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov a úrovni, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPU.
     • v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov
      

      

     Kedy úspešne vykonáte maturitnú skúšku, ktorá má EČ a PFIČ:

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

     1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
     2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie