• Opatrenia 2022/2023 - Zelená otvoreným školám

    • školskom roku 2022/2023 sa riadime dokumentom Zelena_otorenym_skolam.pdf, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie.
     Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“). Vzťahuje sa na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP, CPP a ŠCPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

     Od 1.9.2022 je povinné predkladať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"
     Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1 - Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_plati_od_15.8.2022.pdf - je možné prostredníctvom EduPage cez "Žiadosti/Vyhlásenia").
     V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

     Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia
     Škola a školské zariadenie zverejnení „Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia“ na vchodových dverách a webovom sídle školy Príloha č. 2 – Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (.pdf, 60.94 kB)15.08.2022

     Ospravedlnenie neprítomnosti
     Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
     Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

     Domáce samotestovanie
     Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob. Riaditeľ školy kontaktuje miestne príslušný RÚŠS e-mailom. Kontaktné údaje na jednotlivé RÚŠS sú dostupné na webovej stránke: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/, v časti „Súbory na stiahnutie“.
     Riaditeľ školy do e-mailu zadá:
     1. EDUID školy,
     2. celkový počet žiakov školy,
     3. celkový počet pozitívnych žiakov na ochorenie COVID-19,
     4. počet žiakov, ktorých rodičia hlásia škole nedostatok samotestov. RÚŠS vydá pre každého nahláseného žiaka 5 ks samotestov (1 balenie).
     Riaditeľ školy zabezpečí vyzdvihnutie antigénových samotestov na RÚŠS a odovzdanie antigénových samotestov rodičom žiakov, resp. plnoletým žiakom, ktorí o ne prejavili záujem. Škola, ktorá preberá antigénové samotesty z RÚŠS, nahlasuje odovzdanie antigénových samotestov rodičom, resp. plnoletým žiakom, ktorí prejavili o ne záujem spôsobom, ktorý určí príslušný RÚŠS (napr. e-mail). Takýmto spôsobom sa preukáže spotreba antigénových samotestov. Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu. V prípade, že škola antigénové samotesty neodovzdá rodičovi, resp. plnoletému žiakovi, pričom nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinná ich RÚŠS vrátiť.
     Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.
     V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

     Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom
     Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

     Mimoriadne prerušenie školského vyučovania
     Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
     Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne voľno žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried a túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu zverejneného spôsobom, ktorý určí škola (napr. prostredníctvom webového sídla školy, Edupage, písomným oznámením, apod.).

     Izolácia a karanténa

     Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

     Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:
     - pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo
     - pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.
     Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/

     Povinnosť informovať o ohniskách nákazy na COVID-19
     Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určení ohniska nákazy COVID-19 v danej škole prostredníctvom e-mailu covid19@minedu.sk najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ.

     ZOZNAM AKTUÁLNE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH COVID-19 V ŠKOLÁCH
     1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     3. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
     4. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
     6. Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
     7. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
     8. Rozhodnutie_ministra_z_15.8.2022_platne_od_1.9.2022.pdf
     9. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
     10. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
     11. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (zverejnená 20. 4. 2022)
     12. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 35/2022 V. v ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnená 9. 6. 2022)

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie