• Opatrenia 2021/2022 (už neplatné)

    • Uvoľnenie opatrení v školách a školských zariadeniach v súvislosti s COVID-19

     Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

     Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

     Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

     ŠKOLSKÝ SEMAFOR_aktualizácia 25.2.2022

     Za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach (ZUŠ,CVČ...) sa od 1. septembra 2021 riadime ŠKOLSKÝM SEMAFOROM schváleným Ministerstvom školstva, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

     Súbory na stiahnutie

     Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

     S účinnosťou od 28. februára 2022

     1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
     2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne) alebo školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.
     3. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä
      1. výlety a exkurzie,
      2. športové výcviky a školské športové súťaže,
      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      4. kurzy na ochranu života a zdravia,
      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
      6. saunovanie,
      7. dni otvorených dverí,

     možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

     1. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.
     2. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
     3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
     4. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
     5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 
     6. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
     7. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
     8. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
     9. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona  vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnením.
     10. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
     11. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 v škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
     12. každý pondelok a
     13. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
     14. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.

     Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     Súbory na stiahnutie

      

     Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022

     Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 sa s účinnosťou od 19. januára 2022 mení takto:

     V časti B body 4 a 5 znejú:

     „4. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä 

     1. výlety a exkurzie,
     2. športové výcviky a školské športové súťaže,
     3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
     4. kurzy na ochranu života a zdravia,
     5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
     6. saunovanie,
     7. dni otvorených dverí,

     možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

     5. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa  školského zákona.“.

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKOLY - 10.1.2022

     Dňa 10. januára 2022 (pondelok) sa začína prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu, pričom sa opäť budeme riadiť manuálom Školský semafor. To znamená, že v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

     Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok ÚVZ plne očkované a prekonané osoby, tzn. žiaci školy, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať. Na škole sú zároveň podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška.

     Za účelom udržať bezpečné prostredie v škole žiadame rodičov a žiakov, ktorí dostali Ag samotesty, aby sa pred nástupom do školy otestovali. Zároveň všetci majú povinnosť vyplniť pri nástupe do školy cez EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. ,  resp. ak sa niekoho týka aj Oznámenie o výnimke z karantény

     Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločný návrat do školy :-)

     Vedenie SŠUPF

      

     -----------------------------------------------------

     Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021
   • Infografika

     zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie