•      

     Názov projektu: Nové príležitosti v multimédiách a umení III

     Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2017-1-SK01-KA116-034988

     Číslo charty pre mobility OVP: 2015-1-SK01-KA109-008989

     Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2017 do 31.5.2019

     Maximálna výška grantu je 39 848,- EUR

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Partnerské organizácie

     1. Raahen koulutuskuntayhtymä, Tervahovinkatu 2, 92101 Raahe, Fínsko /www.raahenao.fi/
     2. Michael Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646, 14900 Praha, Česká republika /www.skolamichael.cz/
     3. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade /A.I.A.M./, Rua da Estrada, nº 864 Silva, 4750-686 Barcelos, Portugalsko /www.mobilityfriends.org/
     4. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., Lipova alej 2068, 397 01 Písek, Česká republika /www.filmovka.cz/

      

     Hlavné aktivity:

     • Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí (Fínsko, ČR) - 20 účastníkov (+ 6 sprevádzajúce osoby)
     • Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí (Portugalsko) - 6 účastníkov (+ 2 sprevádzajúce osoby)
     • Odborná príprava zamestnancov v zahraničí (Fínsko, Portugalsko) - 2 účastníci

      

     Cieľom projektu je umožniť pedagógom porovnanie edukatívneho procesu zameraného na výučbu odborných predmetov, vytvorenie nového študijného odboru v rámci špecializačného kvalifikačného štúdia – videotvorba a multimédiá, nového študijného programu v rámci vyššieho odborného štúdia – špeciálne efekty a dizajn počítačových hier, zavedenie systému ECVET s využívaním aplikácií výsledkov dobrej praxe (FI), udržiavanie existujúcej partnerskej siete a jej neustále rozširovanie s využitím komunikačných platforiem (e-Twinning, Skype, e-mail), zlepšenie jazykových a odborných zručností pedagógov i žiakov a konfrontácia vyučovaných teoretických poznatkov s potrebami pracovného trhu. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v zahraničí (návštevy v školách), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách (návštevy v televíziách, filmových a fotografických ateliéroch, reklamných agentúrach). Zoznámia sa tiež s tým, aké požiadavky majú tieto inštitúcie na vedomosti a zručnosti absolventov umeleckých škôl a získajú tak neoceniteľnú spätnú väzbu pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SSUŠ filmovej.

     Mobility študentov sú naplánované pre žiakov štvorročných študijných odborov zameraných na audiovíziu, multimédiá a masmédiá jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách). Projekt tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou  praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách a ateliéroch zahraničných škôl, čím získajú väčšie šance v uplatnení sa na mediálnom pracovnom trhu.

     Hlavné ciele a potreby cieľových skupín SSUŠ filmovej a partnerov sú:

     • Zoznámiť sa s novou technikou a technológiami a metódami vo vyučovacom procese v zahraničí, overiť si praktickú výučbu v zahraničí. Aplikovať tvorivé postupy (know-how) každej organizácie, ktorá sa na projekte zúčastňuje, čím sa zvýši úroveň odbornej výučby.
     • Získať skúsenosti na medzinárodnej úrovni v odbornej audiovizuálnej a multimediálnej výučbe a využitie získaných profesionálnych zručností aj tvorivých aktivít vo výučbe a pri tvorbe nových študijných odborov a programov (VOŠ, špecializačné štúdium).
     • Rozšíriť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami a inštitúciami (CZ,FI,PT,SK).
     • Používať inovatívne riešenia v spolupráci - systém interaktívneho výučbového prostredia za účelom zvýšenia príťažlivosti a aktuálnosti odborných umeleckých predmetov a jazykov.
     • Umožniť študentom zúčastniť sa stáže v partnerských organizáciách s dôrazom na vlastnú sebarealizáciu a možnosť získania skúseností z praxe na medzinárodnej úrovni.
     • Využívaním umenia prispieť k zvýšeniu interkultúrneho povedomia, ktoré je súčasťou každodenného života - témy budú spracovávané v každej zúčastnenej organizácii a portfólio prezentované aj on-line.
     • Pripraviť a zaviesť do praxe systém ECVET (stanoviť jednotky učenia pre jednotlivé stáže a odbory štúdia), bude využívaný Europass.

     Výstupy tohto projektu budú aplikované do metodologických rámcov v odbornej výučbe i  ŠkVP, čím sa skvalitní výučba odborných predmetov i anglického jazyka. Zavedenie nových študijných odborov a programov, prepracovanie metodológie praktickej výučby, používanie nových  interaktívnych didaktických pomôcok a tutoriálov, to všetko reflektuje požiadavky pracovného trhu kladené na vyučovací proces a škola sa postupne stane „modernou európskou vzdelávacou inštitúciou“.
      Projekt bude mať vplyv aj na ďalšiu motiváciu pre sebavzdelávanie učiteľov a žiakov, zlepší ich jazykové znalosti a stane sa tiež  súčasťou plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy a celého výchovno-vzdelávacieho procesu.  Informácie o projekte, jeho výstupoch budú šírené prostredníctvom workshopov, metodických dní, otvorených hodín, portfólia umeleckých diel – vimeo, youTube, internetových platforiem partnerských škôl  a tiež prostredníctvom médií i vysielania školskej internetovej televízie FoTelka (www.fotelka.sk).

     Celkovo plánujeme uskutočniť 8 stáží žiakov OVP ( s potrebným doprovodom neplnoletých žiakov) v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí a podnikoch v zahraničí (CZ,FI,PT)  od 1.6.2017 do 31.5.2019

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie