• Charta pre mobility v OVP

   • Plánovaná stratégia počas nasledujúcich 5 rokov (2016 - 2020)
     

    Stratégia európskej internacionalizácie SSUŠ filmovej predpokladá a plánuje realizáciu mobilít pedagogických zamestnancov, ktorí na SSUŠ filmovej vyučujú praktické umelecké odborné predmety so zameraním na audiovizuálnu, multimediálnu a masmediálnu tvorbu a prax a to vo forme odbornej prípravy zamestnancov. Stáže sú veľkou príležitosťou, ktorá umožní pedagógom získať nové odborné schopnosti a zručnosti vo svojom odbore, poskytnú inšpiráciu k výučbe, zoznámia sa s novými prístupmi, inovatívnymi riešeniami a metodikami. Tieto po návrate zapracujú do ŠkVP, ale budú sa podieľať aj na tvorbe nových študijných odborov a programov, ktoré odrážajú potreby trhu práce – predovšetkým tvorba vyššieho odborného štúdia (špeciálne efekty a dizajn počítačových hier) v spolupráci s odborníkmi z Fínska a Českej republiky. Význam stáží je aj v prehĺbení vedomostí odbornej terminológie v anglickom jazyku a jej použitia v bežnej komunikácii a spoznávaní rôznych kultúr a národov. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v ich odbore v zahraničí - (spolupráca so školami), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách - (návštevy vo firmách). Mobility študentov sú plánované pre žiakov štvorročných študijných odborov Masmediálna tvorba a Obrazová a zvuková tvorba jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách). Stratégia tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách zahraničných škôl. Plány zamerané na európske mobility a aktivity spolupráce Nové príležitosti majú reflektovať potreby samotných účastníkov mobilít, ale aj SSUŠ filmovej, napĺňania jej koncepčného plánu rozvoja, zapojených partnerských organizácií a v neposlednom rade aj regiónu, v ktorom pôsobí a to so širším celoslovenským a európskym presahom. V duchu tohto zámeru budú starostlivo vyberané aj partnerské organizácie – na jednej strane plánujeme spoluprácu so školami a spoločnosťami, s ktorými už dlhodobo spolupracujeme a máme vytvorené pevné a aktívne profesijné, ale aj priateľské väzby (ČR, FI, ES, TR, SE), ale počítame i s rozširovaním partnerskej siete, od čoho si sľubujeme nové podnety, skúsenosti a nachádzanie inovatívnych riešení. Pri výbere projektových partnerov musia byť vždy zohľadnené aj súčasné potreby SSUŠ filmovej a to predovšetkým naliehavá nutnosť tvorby nových študijných programov a nových foriem vzdelávania, s ktorými majú partnerské školy- predovšetkým vo Fínsku a v Českej republike - bohaté skúsenosti. Aktuálnou oblasťou je aj prepojenie teoretických poznatkov s potrebami praxe. V audiovizuálnej, multimediálnej a umeleckej sfére sa využíva umenie ako jazyk zrozumiteľný všetkým, bez ohľadu na pôvod a národnosť. Mobility majú reflektovať jednak túto spoločnú platformu vo forme vytvorených audiovizuálnych diel, fotografických diel, či iných mediálnych produktov, ale majú zabezpečiť aj poznanie každodenného praktického života – reálne prostredie, v ktorom sa aj kreatívny pracovník musí snažiť deň čo deň zabezpečovať svoju existenciu – práca v reklamných agentúrach, televíziách, foto-video ateliéroch.

    Stratégia európskej internacionalizácie SSUŠ filmovej plánuje naplniť svoje ciele v oblastiach:

    A) V spolupráci so špecialistami z partnerských škôl aktualizovať a inovovať ŠkVP, vytvoriť nové študijné programy a formy vzdelávania, využiť osvedčené didaktické a metodické postupy vo vlastnom výchovno-vzdelávacom procese.

    B) Prispieť k odbornému posilneniu pedagogického zboru – prostredníctvom dosiahnutého osobnostného rozvoja pedagógov, ktorí absolvujú odbornú stáž a následne odovzdajú svoje skúsenosti kolegom prostredníctvom workshopov, metodických dní.

    C) Vďaka zrealizovaným partnerstvám sa zavedú inovatívne a netradičné metodiky, škola získa ďalšie skúsenosti s vyučovaním audiovizuálnych a masmediálnych odborov v zahraničí .

    D) Prax – nové postupy v COVaP, konfrontácia teoretických poznatkov s potrebami praxe.

    E) Celoživotné vzdelávanie – pedagógovia, manažment.

    F) Jazykové kompetencie – výrazne sa zlepšia jazykové zručnosti všetkých účastníkov mobilít, nastane motivačný efekt zasahujúci aj širšiu cieľovú skupinu – pedagógov i žiakov.

    G) Projektové riadenie – rozšíri sa existujúca partnerská sieť, upevnia sa osvedčené postupy projektového riadenia, získajú nové poznatky a skúsenosti. H) Manažment školy získa nové poznatky, môže konfrontovať svoje riadiace postupy so zahraničnými skúsenosťami a robiť potrebné korektúry vo svojich riadiacich a kontrolných mechanizmoch.

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie