• PRIJÍMACIE KONANIE NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

     Riaditeľka školy podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2024/2025 kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium:

     Obsah prijímacích skúšok a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 15. 11. 2022.

     Termíny konania prijímacích skúšok:

     (školy umeleckého priemyslu - odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania)

     1. termín: 26.4.2024, 29.4.  - 30.4.2024

     2. termín: 9.5. – 10.5.2024 a 13.5.2024

     Podmienky prijatia na 4-ročné denné štúdium s maturitou pre školský rok 2024/2025  a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     EDU ID školy na prihlášku: 100014863

     Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 sú platné pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

     Ponúkané študijné odbory:

     8606 M fotografický dizajn

     8630 M animovaná tvorba

     8633 M reklamná tvorba

     8635 M masmediálna tvorba

     8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

     8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

     Počet prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch určí KSK a zriaďovateľ najneskôr v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

     Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky - talentovej:

     Študijné odbory

     • 8606 M fotografický dizajn
     • 8630 M animovaná tvorba
     • 8633 M reklamná tvorba
     • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
     • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
     1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
     2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - zaslané v elektronickej podobe*.
     3. Povinná práca - autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.
     4. Psychologický test.

      

     *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/P1XtVry6x v termíne do 19.4.2024. Platí pre všetky študijné odbory.

      

     Študijný odbor

     • 8635 M masmediálna tvorba
     1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
     2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.), prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval - zaslané v elektronickej podobe*.
     3. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.
     4. Psychologický test

      

     *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/P1XtVry6x v termíne do 19.4.2024. Platí pre všetky študijné odbory.

     Hodnotenie:

     Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 120, a to za:

     1. (A) Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

     2. (B) Domáce práce - max. 40 bodov

     3. (C) Autoportrét - max. 20 bodov

     4. Prospechové body (prospech s priemerom do 1,5) - 10 bodov

     5. Umiestnenie v umelecky zameraných súťažiach (1. až 3. miesto) - 10 bodov

     Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov.

     Kritériá prijatia:

     • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
     • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

      

     Riaditeľka školy odošle zákonným zástupcom rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. 05. 2024 (do 23:59 hod.). Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom a informáciu, či vyhovel alebo nevyhovel podmienkam talentových skúšok.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí prijatie (nastúpenie/nenastúpenie) na vzdelávanie v SŠUPF v Košiciach.

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€.

     V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka,  riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne vykonať prijímacie skúšky v ďalšom termíne (18. jún 2024). Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2024/2025 daný študijný odbor v prvom ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

      

      Kritériá prijatia:

     prerokované PR školy

     15. novembra 2022 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

                                                                                                                                    riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie