• Prestup žiaka z inej SŠ

    • Prestup žiaka z inej strednej školy

     (§ 35 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

     Žiak inej strednej školy alebo žiak osemročného gymnázia* (žiak kvinty, nakoľko už je žiakom strednej školy) môže na inú strednú školu iba prestúpiť na základe podanej  „Ziadost_o_prestup_od_1.1.2022_final.docx“. 

      Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je:

      • kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a
      • kópia posledného vysvedčenia.

      Podmienkou prestupu žiaka do školy umeleckého priemyslu je úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

       

      *Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do inej strednej školy na iný študijný odbor, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia.

       

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie