• VÝSLEDKY

    pre 2. termín prijímacieho konania na vyššie odborné štúdium (Q) v školskom roku 2023/2024

    VYSLEDKY_prijimacky_VOS_2023_2._termin.pdf

    pre 1. termín prijímacieho konania na vyššie odborné štúdium (Q) v školskom roku 2023/2024

    prijimacky_VOS_2023_1termin_vysledky_final.pdf

     

     

    Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

     (denné 3-ročné vyššie odborné štúdium s titulom DiS.)

     

    Riaditeľka školy v zmysle §69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §9  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.224/2022 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     

    Termíny konania:

    1. kolo: 28. júna 2023 (streda)

    2. kolo: 24. augusta 2023 (štvrtok)

     

    Termíny podávania prihlášok: do 31. mája 2023 uchádzači pre 1. termín a do 31. júla 2023 uchádzači pre 2. termín.

    Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

    Študijné odbory:   8636 Q filmová a mediálna tvorba

                                     8625 Q fotografia

                                     86xx Q vizuálne efekty a herný dizajn (experiment)

    A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v projekčnej miestnosti školy.

    B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu zaslané v elektronickej podobe na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/gNo7Sv9VZ v termíne do 18.6.2023 (uchádzači v 1. termíne) a uchádzači v 2. termíne do 21.8.2023.

    C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe ako v bode B.

    Hodnotenie:

    Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 100, a to za:

    A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 40 bodov

    B. Domáce práce - max. 40 bodov

    C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

     

    Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov. Plánovaný počet prijímaných žiakov je 30. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

    Kritériá prijatia:

    • Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov
    • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

    Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 pracovných dní na výveske školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.edupage.org.

     

     

    Prerokované PR školy a schválené                                                       PhDr. Jarmila Uhríková

    18. apríla 2023 v Košiciach                                                                         riaditeľka školy

     

     

     

    Organizačné pokyny pre 1. termín / 2. termín:

    1. Prihlášku (prihlaska_na_VOS_2023.doc) je možné doručiť poštou alebo osobne.
    2. Dokumenty, ktoré prosíme zaslať online - v elektronickej verzii tu do 18. júna 2023 (uchádzači v 1. termíne), uchádzači v 2. termíne do 21.8.2023 podľa postupu v prílohe (Postup_pri_nahravani_prac_na_cloud.docx):
    • Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu.
    • Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
    • Doklad o úhrade jednorazového manipulačného poplatku 35 € (prosíme uhradiť na číslo účtu IBAN SK47 0200 0000 0018 2824 6953, variabilný symbol: rodné číslo a v správe pre príjemcu uveďte meno a priezvisko uchádzača).
    • Neoverená kópia maturitného vysvedčenia.

     

    3. Na prijímacie pohovory je potrebné doniesť písacie potreby.

    Každému žiakovi bude pri prezentácii pridelený kód, pod ktorým bude uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom o osobných údajoch.

     

    V prípade neúčasti na prijímacích pohovoroch zo závažných dôvodov, prosíme uchádzačov, aby túto skutočnosť oznámili najneskôr v deň prijímacích skúšok prostredníctvom e-mailu: info@filmovaskola.sk

        

    Odpovede na akékoľvek otázky súvisiace s prijímacími pohovormi získate prostredníctvom e-mailu: info@filmovaskola.sk                                                                                

     

     

    Vyššie odborné štúdium s titulom DiS. - 3 roky v odboroch:

    • 8625 Q fotografia
    • 8636 Q filmová a mediálna tvorba
    • 86XX Q vizuálne efekty a herný dizajn (experiment)  

    Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. VOŠ je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – diplomovaný špecialista.

    Termíny podávania prihlášok: do 31. mája uchádzači pre 1. termín a do 31. júla pre 2. termín Prihlášky potvrdené lekárom môžete podať osobne, alebo poštou.

    Prihláška na stiahnutie: prihlaska_na_VOS_2023.doc

    Kritéria: 

     

     Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

    • je lacné (25 Eur mesačne vyššie odborné štúdium ) a zaujímavé
    • Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie
    • lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe
    • na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!
    • zostanú vám všetky študentské výhody
    • nemusíte chodiť na úrady práce
    • rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

    Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc. za 1 rok v ČR.


     

   • VÝSLEDKY 

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie