• Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo 

    Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, Košice, vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 6  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 v

     

    študijnom odbore8635 M masmediálna tvorba, počet voľných miest: 1

    2. kolo prijímacích skúšok v termíne 20. jún 2023  (utorok) o 9.00 hod.

     

    a stanovuje tieto podmienky:

    • Prihlášky prijímame do 12. júna 2023 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy.
    • Kritériá pre 2. kolo PS sú rovnaké ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené na webe školy https://filmovaskola.edupage.org/a/talentove-prijimacie-skusky.
    • Riaditeľka strednej školy zverejní  na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
    • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, resp. poštou na adresu strednej školy.

    Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese info@filmovaskola.sk alebo na t. č. 0907 575 980.

    V  Košiciach 05. 06. 2023                                                                                                                           

     

    PhDr. Jarmila Uhríková

     

     

    PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

    V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie na SŠ, termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/24

    Termíny konania prijímacích skúšok:

    (školy umeleckého priemyslu - odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania)

    1. termín: 28.4.2023, 2.5.2023 a 3.5.2023

    2. termín: 11.5.2023, 12.5.2023 a 15.5.2023

    Výsledky prijímacej skúšky, t.z. zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024, budú zverejnené na webovom sídle školy www.filmovaskola.edupage.org 19. 5. 2023  (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí prijatie (nastúpenie/nenastúpenie) na vzdelávanie v SŠUPF v Košiciach.

    Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač/zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Proces podávania prihlášok:

    1. Prihlášku možno podať - elektronicky (v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
    2. Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku do 20. marca 2023, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva odbory umeleckého vzdelávania.
    3. Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
    4. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
    5. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
    6. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži predkladá len ten uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
    7. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému (elektronicky) na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

     

    Podmienky prijatia na 4-ročné denné štúdium s maturitou pre školský rok 2023/2024 a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

    EDU ID školy na prihlášku: 100014863

    Schválený počet tried a prijímaných žiakov - 1 trieda, 30 žiakov v zložení príbuzných odborov:

    8606 M fotografický dizajn

    8630 M animovaná tvorba

    8633 M reklamná tvorba

    8635 M masmediálna tvorba (5 žiakov)

    8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (16 žiakov)

    8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (9 žiakov)

    Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

    Študijné odbory

    • 8606 M fotografický dizajn
    • 8630 M animovaná tvorba
    • 8633 M reklamná tvorba
    • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
    • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
    1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
    2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - zaslané v elektronickej podobe*.
    3. Povinná práca - autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.
    4. Psychologický test.

    *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/4Et8HQhFQ v termíne do 20.4.2023. Platí pre všetky študijné odbory.

    Študijný odbor

    • 8635 M masmediálna tvorba
    1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
    2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.), prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval - zaslané v elektronickej podobe*.
    3. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.
    4. Psychologický test

    *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/4Et8HQhFQ v termíne do 20.4.2023. Platí pre všetky študijné odbory.

    Hodnotenie:

    Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 120, a to za:

    1. (A) Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

    2. (B) Domáce práce - max. 40 bodov

    3. (C) Autoportrét - max. 20 bodov

    4. Prospechové body (prospech s priemerom do 1,5) - 10 bodov

    5. Umiestnenie v umelecky zameraných súťažiach (1. až 3. miesto) - 10 bodov

    Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov.

    Kritériá prijatia:

    • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
    • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

     

    Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€.

    V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka,  riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne vykonať prijímacie skúšky v ďalšom termíne (20. jún 2023). Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2023/2024 daný študijný odbor v prvom ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

     

    Prerokované PR školy a schválené

    25. januára 2022 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

                                                                                                                                riaditeľka školy

     

    Počty žiakov určil KSK so súhlasom zriaďovateľa a zverejnil na svojom webovom sídle 15. 11. 2022.

    https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/skolstvo/prijimanie-vzdelavanie-strednych-skolach/pocty_ziakov_23-24.pdf

    Počty žiakov pre jednotlivé študijné odbory a termíny prijímacieho konania boli doplnené 21. 11. 2022.

     

     

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie