•                              

     Názov projektu: Laboratórium inovácií a tvorivosti

      

     Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2020-1-SK01-KA202-078338

     Trvanie projektu: 28 mesiacov, od 01.09.2020 do 31.12.2022, predĺženie o 8 mesiacov, do 31.08.2023

     Maximálna výška grantu je 219 890 EUR

     Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

     Koordinátor: Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

      

              Zapojené organizácie (partneri):

     1. Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 - 04011, Košice - Slovensko
     2. Raahen koulutuskuntayhtymä Tervahovinkatu 2, 7- 92101, Raahe - Fínsko
     3. Auvid media s.r.o., Juzna trieda 48/E, 04001, Košice - Slovensko
     4. Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. , Machkova 1646 - 14900, Praha - Česká republika

      

     Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity:

      

     Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C1 - celkový počet účastníkov (10 + 4 sprevádzajúci) /ČR

     Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C2 - celkový počet účastníkov (10 + 6 sprevádzajúci) / Fínsko

      

     Nadnárodné projektové stretnutia

      

     Meeting Košice, Záverečný meeting (plánovaný 27. jún 2023)

      

       Intelektuálne výstupy

      

       O1: Moderný webový portál/ aplikácia "bielej knihy jednotiek učenia ECVET pre umelecké školy" 

     Termín ukončenia: august 2023

     O2: Študijný odbor vizuálne efekty a herný dizajn pre VOŠ

     Termín ukončenia: august 2023

      

     Multiplikačné podujatia

     E1: Konferencia Lab IT - na Slovensku (26. jún 2023)

      

     ZREALIZOVANÉ AKTIVITY/VÝSTUPY

     Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C1 (Aktivita 2.2: Vzdelávanie Lab IT Praha, 30.1. – 11.2.2023, Česku, Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. , Machkova 1646 - 14900, Praha)

     - medzinárodné stretnutie žiakov a pedagógov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová Košice, Lybecker Institute of Crafts and Design Fínsko a pražskej školy Michael. Počas projektových stretnutí v škole Michael žiaci pracovli na zadaniach z vybraných jednotiek vzdelávacích výstupov v rámci projektu LAB IT. 

     • video 

     Kombinovaná mobilita učiacich sa v OVP C2 (Aktivita 1.2 : Vzdelávanie Lab IT v Raahe, vo Fínsku) 

     jej hlavné zameranie bolo overenie vytváranej pedagogickej dokumentácie predovšetkým praktických umeleckých predmetov študijného odboru vizuálne efekty a herný dizajn. Žiaci vytvorili triedu pre hlavné predmety z daného odboru a boli vedení fínskymi pedagógmi tak, ako tradične ich zahraniční študenti.

     Diseminácia / Publicita projektu: 

     Z médií:

     Projektom Lab IT reagujeme na potreby trhu, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie. Stále viac a viac dochádza k zbližovaniu a prienikom sveta filmov, videa a najrôznejších typov digitálnych hier. Zamestnávateľom tiež dlhodobo chýbajú špecialisti v IT sfére vizuálnej grafiky či herného dizajnu. Iniciátorom projektu je Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, ktorá vznikla v roku 2004 so zámerom vzdelávať audiovizuálnych odborníkov. Tím expertov školy prostredníctvom projektu vypracuje nový študijný odbor „vizuálne efekty a herný dizajn“ pre vyššie odborné štúdium a spolu s partnermi vytvorí moderný medzinárodný webový portál jednotiek učenia pre umelecké školy.
      

     • Leták SŠUPF  s publicitou projektu

     Autor loga a plagátu k projektu: Jakub Baláž (Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, 3. ročník)

     VÍŤAZNÉ LOGÁ PROJEKTU:

     1. Jakub Baláž (z III.F)

           

     2. Adam Otto Kacvinský (z III.F)

               

     ZREALIZOVANÉ AKTIVITY/VÝSTUPY

     V rámci O1: Moderný webový portál/ aplikácia "bielej knihy jednotiek učenia ECVET pre umelecké školy" 

     Jeho hlavnou úlohou je slúžiť ako metodická pomoc pri realizovaní odbornej umeleckej praxe počas štúdia, ale aj pri realizácii zahraničných mobilít.

     • vytvorená platforma (webového sídla) www.erasmusplusart.eu
     • vytvorený návrh webového portálu pre aplikáciu JVV (www.erasmusplusart.eu)
     • vytvorené JVV v slovenskom jazyku a anglickom jazyku (ukážka) 

     V rámci O2: Študijný odbor vizuálne efekty a herný dizajn pre VOŠ

     • príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie

     • vytvorený nový študijný odbor pre VOŠ 

     • podaný návrh na jeho experimentálne overovanie na ŠIOV

     • inovovaný Školský vzdelávací program pre VOŠ Filmovej školy (je súčasťou návrhu - príloha č. 4)

    • facebok
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie