Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Maturita 2019 - Cieľové požiadavky, prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní 

 

V školskom roku 2018/2019 budú na SSUŠF v Košiciach administrované:

 • testy EČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra
 • centrálne zadané štyri  témy PFIČ MS z vyučovacieho jazyka - slovenský jazyk a literatúra,
 • testy EČ MS z predmetu anglický jazyk určené pre úroveň B1 a B2,
 • centrálne vypracované  zadania PFIČ MS z predmetu anglický jazyk, určené pre úroveň B1 a B2.

CHARAKTERISTIKA PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

 • Slovenský jazyk a literatúra (SJL)   - Špecifikácia testov SJL
  Trvanie EČ MS: 100 minút
  Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  Trvanie PFIČ MS:  150 minút
  Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
 • Anglický jazyk (AJB1) Špecifikácia testov AJB1
  Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Trvanie EČ MS:  100 minút
  Formát úloh:  36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  Trvanie PFIČ MS: 60 minút
  Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
 • Anglický jazyk (AJB2) Špecifikácia testov AJB2
  Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Trvanie EČ MS:  120 minút
  Formát úloh:  46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
  Trvanie PFIČ MS: 60 minút
  Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 
Podrobné špecifikácie  testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené aj na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2019:

 

Spôsob a forma konania MS zo všeobecnovzdelávacích predmetov

Predmet

Úroveň

Externá časť

Interná časť

Písomná forma

Ústna forma

Príprava

Odpoveď

anglický jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

slovenský jazyk a literatúra

-

100 min

150 min

20 min

20 min

 

Spôsob a forma konania MS z odborných predmetov

Predmet

Interná časť

Praktická forma

Ústna forma

Príprava

Odpoveď

praktická časť odbornej zložky

b) obhajoba vlastného projektu (komplexnej odbornej práce) - 20 min

           -

          -

alebo c) obhajoba úspešnej súťažnej práce - 20 min

teoretická časť odbornej zložky

-

30 min

30 min