Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Termíny EČ a PFIČ MS na SSUŠF - test a písomná MS pre 4-ročný študijný odbor na SSUŠF

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky na SSUŠF sa uskutočnia 12. a 13. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM a ÚIPŠ-ŠVS. Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).

 

 

Dátum a deň

Predmet

12. marec 2019 (utorok)

Slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda)

Anglický jazyk, úroveň B1 a B2


Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019 alebo vriadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

Termíny ÚFIČ MS na SSUŠF - ústna forma internej časti MS pre 4-ročný študijný odbor na SSUŠF

Dátum a deň

Predmet

20. máj – 23. máj 2019

(pondelok - štvrtok)

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Praktická časť odbornej zložky

Teoretická časť odbornej zložky

 
 
Študenti v rámci pomaturitného kvalifikačného študijného odboru konajú len ÚFIČ MS na SSUŠF v termíne:
 

Dátum a deň

Predmet

20. - 21. máj 2019

(pondelok - utorok)

Praktická časť odbornej zložky

Teoretická časť odbornej zložky

 

 

Rozpis: HARMONOGRAM_UCOZ_MS_2019_II.PMS.pdf