Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

    Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Názov projektu: Nové príležitosti v multimédiách a umení IV

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2018-1-SK01-KA116-046029

Číslo charty pre mobility OVP: 2015-1-SK01-KA109-008989

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2018 do 31.5.2020

Maximálna výška grantu je 32 566,- EUR

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Projekt získal 8 licencií na OLS jazykové hodnotenie.
Projekt získal 8 licencií na OLS jazykové kurzy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavné aktivity:

  • Krátkodobá mobilita žiakov OVP - 8 účastníkov (+ 3 sprevádzajúce osoby)
  • Odborná príprava zamestnancov v zahraničí - 2 účastníci

 

Kontakt

Meno: PhDr. Jarmila Uhríková
Email: jarmila.uhrikova@gmail.com
Meno: Ing. Lívia Hirjaková
Email: hirjakova@gmail.com