Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

    Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Názov projektu: Nové príležitosti v multimédiách a umení III

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2017-1-SK01-KA116-034988

Číslo charty pre mobility OVP: 2015-1-SK01-KA109-008989

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2017 do 31.5.2019

Maximálna výška grantu je 39 848,- EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnerské organizácie

 1. Raahen koulutuskuntayhtymä, Tervahovinkatu 2, 92101 Raahe, Fínsko /www.raahenao.fi/
 2. Michael Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646, 14900 Praha, Česká republika /www.skolamichael.cz/
 3. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade /A.I.A.M./, Rua da Estrada, nº 864 Silva, 4750-686 Barcelos, Portugalsko /www.mobilityfriends.org/
 4. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., Lipova alej 2068, 397 01 Písek, Česká republika /www.filmovka.cz/

 

Hlavné aktivity:

 • Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí (Fínsko, ČR) - 20 účastníkov (+ 6 sprevádzajúce osoby)
 • Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí (Portugalsko) - 6 účastníkov (+ 2 sprevádzajúce osoby)
 • Odborná príprava zamestnancov v zahraničí (Fínsko, Portugalsko) - 2 účastníci

 

Cieľom projektu je umožniť pedagógom porovnanie edukatívneho procesu zameraného na výučbu odborných predmetov, vytvorenie nového študijného odboru v rámci špecializačného kvalifikačného štúdia – videotvorba a multimédiá, nového študijného programu v rámci vyššieho odborného štúdia – špeciálne efekty a dizajn počítačových hier, zavedenie systému ECVET s využívaním aplikácií výsledkov dobrej praxe (FI), udržiavanie existujúcej partnerskej siete a jej neustále rozširovanie s využitím komunikačných platforiem (e-Twinning, Skype, e-mail), zlepšenie jazykových a odborných zručností pedagógov i žiakov a konfrontácia vyučovaných teoretických poznatkov s potrebami pracovného trhu. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v zahraničí (návštevy v školách), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách (návštevy v televíziách, filmových a fotografických ateliéroch, reklamných agentúrach). Zoznámia sa tiež s tým, aké požiadavky majú tieto inštitúcie na vedomosti a zručnosti absolventov umeleckých škôl a získajú tak neoceniteľnú spätnú väzbu pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SSUŠ filmovej.

Mobility študentov sú naplánované pre žiakov štvorročných študijných odborov zameraných na audiovíziu, multimédiá a masmédiá jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách). Projekt tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou  praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách a ateliéroch zahraničných škôl, čím získajú väčšie šance v uplatnení sa na mediálnom pracovnom trhu.

Hlavné ciele a potreby cieľových skupín SSUŠ filmovej a partnerov sú:

 • Zoznámiť sa s novou technikou a technológiami a metódami vo vyučovacom procese v zahraničí, overiť si praktickú výučbu v zahraničí. Aplikovať tvorivé postupy (know-how) každej organizácie, ktorá sa na projekte zúčastňuje, čím sa zvýši úroveň odbornej výučby.
 • Získať skúsenosti na medzinárodnej úrovni v odbornej audiovizuálnej a multimediálnej výučbe a využitie získaných profesionálnych zručností aj tvorivých aktivít vo výučbe a pri tvorbe nových študijných odborov a programov (VOŠ, špecializačné štúdium).
 • Rozšíriť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami a inštitúciami (CZ,FI,PT,SK).
 • Používať inovatívne riešenia v spolupráci - systém interaktívneho výučbového prostredia za účelom zvýšenia príťažlivosti a aktuálnosti odborných umeleckých predmetov a jazykov.
 • Umožniť študentom zúčastniť sa stáže v partnerských organizáciách s dôrazom na vlastnú sebarealizáciu a možnosť získania skúseností z praxe na medzinárodnej úrovni.
 • Využívaním umenia prispieť k zvýšeniu interkultúrneho povedomia, ktoré je súčasťou každodenného života - témy budú spracovávané v každej zúčastnenej organizácii a portfólio prezentované aj on-line.
 • Pripraviť a zaviesť do praxe systém ECVET (stanoviť jednotky učenia pre jednotlivé stáže a odbory štúdia), bude využívaný Europass.

Výstupy tohto projektu budú aplikované do metodologických rámcov v odbornej výučbe i  ŠkVP, čím sa skvalitní výučba odborných predmetov i anglického jazyka. Zavedenie nových študijných odborov a programov, prepracovanie metodológie praktickej výučby, používanie nových  interaktívnych didaktických pomôcok a tutoriálov, to všetko reflektuje požiadavky pracovného trhu kladené na vyučovací proces a škola sa postupne stane „modernou európskou vzdelávacou inštitúciou“.
 Projekt bude mať vplyv aj na ďalšiu motiváciu pre sebavzdelávanie učiteľov a žiakov, zlepší ich jazykové znalosti a stane sa tiež  súčasťou plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy a celého výchovno-vzdelávacieho procesu.  Informácie o projekte, jeho výstupoch budú šírené prostredníctvom workshopov, metodických dní, otvorených hodín, portfólia umeleckých diel – vimeo, youTube, internetových platforiem partnerských škôl  a tiež prostredníctvom médií i vysielania školskej internetovej televízie FoTelka (www.fotelka.sk).

Celkovo plánujeme uskutočniť 8 stáží žiakov OVP ( s potrebným doprovodom neplnoletých žiakov) v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí a podnikoch v zahraničí (CZ,FI,PT)  od 1.6.2017 do 31.5.2019

Kontaktné osoby:

Meno: PhDr. Jarmila Uhríková
Email: jarmila.uhrikova@gmail.com
Meno: Ing. Lívia Hirjaková
Email: hirjakova@gmail.com

Odkazy na publicitu