Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

    Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Názov projektu: New Opportunities in Multimedia and Art II.

Typ akcie: Mobilita učiacich sa a pracovníkov v oblasti OVP pre držiteľov charty

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2016-1-KA116-022357

Číslo charty pre mobility OVP: 2015-1-SK01-KA109-008989

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2016 do 31.05.2018

Maximálna výška grantu: 40 336,- EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnerské organizácie

 1. Raahen koulutuskuntayhtymä, Tervahovinkatu 2, 92101 Raahe, Fínsko /www.raahenao.fi/
 2. Michael Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646, 14900 Praha, Česká republika /www.skolamichael.cz/
 3. INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L. /INCOMA/, CALLE SANTA ANA 39, 41002 Sevilla, Španielsko /www.incoma.net/
 4. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade /A.I.A.M./, Rua da Estrada, nº 864 Silva, 4750-686 Barcelos, Portugalsko /www.mobilityfriends.org/
 5. (Schola Europa Akadémia Szakkepzo Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola, Murányi 10., 1078 Budapest, Maďarsko /www.schola.esa.hu/)
 6. Atlas Nova, c-x Gevgeliyski, bl. 2, vh. D, apt. 78, 1309 Sofia, Bulharsko /www.atlasnova.eu/
 7. Associazione Artistica Culturale "A Rocca", Via TCP Arcodaci 48, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, Taliansko /www.eprojectconsult.com/

 

Hlavné aktivity:

 • Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí (Fínsko, ČR, Maďarsko) - 11 účastníkov
 • Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí (Španielsko, Portugalsko, Bulharsko, Taliansko) - 12 účastníkov

 

Zhrnutie projektu

Predkladaný projekt „Nové príležitosti v multimédiách a umení II“ pochádza z tvorivej dielne SSUŠ filmovej, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Škola sa úspešne etablovala v sieti škôl aj vďaka tvorivému pedagogickému tímu, ktorý vypracoval a experimentálne overil dva ojedinelé študijné odbory zamerané na audiovíziu a masmediálnu tvorbu: Obrazová a zvuková tvorba a Masmediálna tvorba. Na škole vzniklo aj množstvo interaktívnych didaktických pomôcok, tutoriálov a odborných učebných textov.
Cieľom projektu je umožniť pedagógom porovnanie edukatívneho procesu zameraného na výučbu odborných predmetov, vytvorenie nového študijného odboru v rámci špecializačného kvalifikačného štúdia – videotvorba a multimédiá, nového študijného programu v rámci vyššieho odborného štúdia – špeciálne efekty a dizajn počítačových hier, zavedenie systému ECVET s využívaním aplikácií výsledkov dobrej praxe (FI), udržiavanie existujúcej partnerskej siete a jej neustále rozširovanie s využitím komunikačných platforiem (e-Twinning, Skype, e-mail), zlepšenie jazykových a odborných zručností pedagógov i žiakov a konfrontácia vyučovaných teoretických poznatkov s potrebami pracovného trhu. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v zahraničí (návštevy v školách), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách (návštevy v televíziách, filmových a fotografických ateliéroch, reklamných agentúrach). Zoznámia sa tiež s tým, aké požiadavky majú tieto inštitúcie na vedomosti a zručnosti absolventov umeleckých škôl a získajú tak neoceniteľnú spätnú väzbu pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SSUŠ filmovej.
Mobility študentov sú naplánované pre žiakov štvorročných študijných odborov zameraných na audiovíziu, multimédiá a masmédiá jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách). Projekt tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou  praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách a ateliéroch zahraničných škôl, čím získajú väčšie šance v uplatnení sa na mediálnom pracovnom trhu.
 

Hlavné ciele a potreby cieľových skupín SSUŠ filmovej a partnerov sú:

 • Zoznámiť sa s novou technikou a technológiami a metódami vo vyučovacom procese v zahraničí, overiť si praktickú výučbu v zahraničí. Aplikovať tvorivé postupy (know-how) každej organizácie, ktorá sa na projekte zúčastňuje, čím sa zvýši úroveň odbornej výučby.
 • Získať skúsenosti na medzinárodnej úrovni v odbornej audiovizuálnej a multimediálnej výučbe a využitie získaných profesionálnych zručností aj tvorivých aktivít vo výučbe a pri tvorbe nových študijných odborov a programov (VOŠ, špecializačné štúdium).
 • Rozšíriť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami a inštitúciami (CZ,FI,ES,HU,PT,SK, BG,IT).
 • Používať inovatívne riešenia v spolupráci - systém interaktívneho výučbového prostredia za účelom zvýšenia príťažlivosti a aktuálnosti odborných umeleckých predmetov a jazykov.
 • Umožniť študentom zúčastniť sa stáže v partnerských organizáciách s dôrazom na vlastnú sebarealizáciu a možnosť získania skúseností z praxe na medzinárodnej úrovni.
 • Využívaním umenia prispieť k zvýšeniu interkultúrneho povedomia, ktoré je súčasťou každodenného života - témy budú spracovávané v každej zúčastnenej organizácii a portfólio prezentované aj on-line.
 • Pripraviť a zaviesť do praxe systém ECVET (stanoviť jednotky učenia pre jednotlivé stáže a odbory štúdia), bude využívaný Europass.

 

Výstupy tohto projektu budú aplikované do metodologických rámcov v odbornej výučbe i ŠkVP, čím sa skvalitní výučba odborných predmetov i anglického jazyka. Zavedenie nových študijných odborov a programov, prepracovanie metodológie praktickej výučby, používanie nových  interaktívnych didaktických pomôcok a tutoriálov, to všetko reflektuje požiadavky pracovného trhu kladené na vyučovací proces a škola sa postupne stane „modernou európskou vzdelávacou inštitúciou“.

Projekt bude mať vplyv aj na ďalšiu motiváciu pre sebavzdelávanie učiteľov a žiakov, zlepší ich jazykové znalosti a stane sa tiež  súčasťou plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy a celého výchovno-vzdelávacieho procesu.  Informácie o projekte, jeho výstupoch budú šírené prostredníctvom workshopov, metodických dní, otvorených hodín, portfólia umeleckých diel – vimeo, youTube, internetových platforiem partnerských škôl  a tiež prostredníctvom médií i vysielania školskej internetovej televízie FoTelka (www.fotelka.sk).

Celkovo plánujeme uskutočniť 7 stáží žiakov OVP (s potrebným doprovodom neplnoletých žiakov) v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí a podnikoch v zahraničí (CZ,FI,ES,PT,HU,BG,IT)  od 1.6.2016 do 31.5.2018.

 

 

 

 

 

Kontaktné osoby: 

Meno: PhDr. Jarmila Uhríková
Email: jarmila.uhrikova@gmail.com
Meno: Ing. Lívia Hirjaková
Email: hirjakova@gmail.com