Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

    Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu: http://www.saaic.sk      

       http://www.erasmusplus.sk/            https://www.facebook.com/ErasmusplusSK                                      

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu

2015-1-SK01-KA109-008989

Prijímateľ

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Plánovaná stratégia počas nasledujúcich 5 rokov (2016 - 2020)
 

Stratégia európskej internacionalizácie SSUŠ filmovej predpokladá a plánuje realizáciu mobilít pedagogických zamestnancov, ktorí na SSUŠ filmovej vyučujú praktické umelecké odborné predmety so zameraním na audiovizuálnu, multimediálnu a masmediálnu tvorbu a prax a to vo forme odbornej prípravy zamestnancov. Stáže sú veľkou príležitosťou, ktorá umožní pedagógom získať nové odborné schopnosti a zručnosti vo svojom odbore, poskytnú inšpiráciu k výučbe, zoznámia sa s novými prístupmi, inovatívnymi riešeniami a metodikami. Tieto po návrate zapracujú do ŠkVP, ale budú sa podieľať aj na tvorbe nových študijných odborov a programov, ktoré odrážajú potreby trhu práce – predovšetkým tvorba vyššieho odborného štúdia (špeciálne efekty a dizajn počítačových hier) v spolupráci s odborníkmi z Fínska a Českej republiky. Význam stáží je aj v prehĺbení vedomostí odbornej terminológie v anglickom jazyku a jej použitia v bežnej komunikácii a spoznávaní rôznych kultúr a národov. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v ich odbore v zahraničí - (spolupráca so školami), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách - (návštevy vo firmách). Mobility študentov sú plánované pre žiakov štvorročných študijných odborov Masmediálna tvorba a Obrazová a zvuková tvorba jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách). Stratégia tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách zahraničných škôl. Plány zamerané na európske mobility a aktivity spolupráce Nové príležitosti majú reflektovať potreby samotných účastníkov mobilít, ale aj SSUŠ filmovej, napĺňania jej koncepčného plánu rozvoja, zapojených partnerských organizácií a v neposlednom rade aj regiónu, v ktorom pôsobí a to so širším celoslovenským a európskym presahom. V duchu tohto zámeru budú starostlivo vyberané aj partnerské organizácie – na jednej strane plánujeme spoluprácu so školami a spoločnosťami, s ktorými už dlhodobo spolupracujeme a máme vytvorené pevné a aktívne profesijné, ale aj priateľské väzby (ČR, FI, ES, TR, SE), ale počítame i s rozširovaním partnerskej siete, od čoho si sľubujeme nové podnety, skúsenosti a nachádzanie inovatívnych riešení. Pri výbere projektových partnerov musia byť vždy zohľadnené aj súčasné potreby SSUŠ filmovej a to predovšetkým naliehavá nutnosť tvorby nových študijných programov a nových foriem vzdelávania, s ktorými majú partnerské školy- predovšetkým vo Fínsku a v Českej republike - bohaté skúsenosti. Aktuálnou oblasťou je aj prepojenie teoretických poznatkov s potrebami praxe. V audiovizuálnej, multimediálnej a umeleckej sfére sa využíva umenie ako jazyk zrozumiteľný všetkým, bez ohľadu na pôvod a národnosť. Mobility majú reflektovať jednak túto spoločnú platformu vo forme vytvorených audiovizuálnych diel, fotografických diel, či iných mediálnych produktov, ale majú zabezpečiť aj poznanie každodenného praktického života – reálne prostredie, v ktorom sa aj kreatívny pracovník musí snažiť deň čo deň zabezpečovať svoju existenciu – práca v reklamných agentúrach, televíziách, foto-video ateliéroch.

Stratégia európskej internacionalizácie SSUŠ filmovej plánuje naplniť svoje ciele v oblastiach:

A) V spolupráci so špecialistami z partnerských škôl aktualizovať a inovovať ŠkVP, vytvoriť nové študijné programy a formy vzdelávania, využiť osvedčené didaktické a metodické postupy vo vlastnom výchovno-vzdelávacom procese.

B) Prispieť k odbornému posilneniu pedagogického zboru – prostredníctvom dosiahnutého osobnostného rozvoja pedagógov, ktorí absolvujú odbornú stáž a následne odovzdajú svoje skúsenosti kolegom prostredníctvom workshopov, metodických dní.

C) Vďaka zrealizovaným partnerstvám sa zavedú inovatívne a netradičné metodiky, škola získa ďalšie skúsenosti s vyučovaním audiovizuálnych a masmediálnych odborov v zahraničí .

D) Prax – nové postupy v COVaP, konfrontácia teoretických poznatkov s potrebami praxe.

E) Celoživotné vzdelávanie – pedagógovia, manažment.

F) Jazykové kompetencie – výrazne sa zlepšia jazykové zručnosti všetkých účastníkov mobilít, nastane motivačný efekt zasahujúci aj širšiu cieľovú skupinu – pedagógov i žiakov.

G) Projektové riadenie – rozšíri sa existujúca partnerská sieť, upevnia sa osvedčené postupy projektového riadenia, získajú nové poznatky a skúsenosti. H) Manažment školy získa nové poznatky, môže konfrontovať svoje riadiace postupy so zahraničnými skúsenosťami a robiť potrebné korektúry vo svojich riadiacich a kontrolných mechanizmoch.