Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

 

 

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” - DigiŠkola 

Kód a názov školy: 035558555 Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Kategória v projekte: stredná škola - tabletová

Riaditeľ školy: PhDr. Jarmila Uhríková

Gestorka projektu na škole: Ing. Lívia Hirjaková

 

Vybavenie pre školu: interaktívna tabuľa, notebook zn. Lenovo, tablety zn. Samsung

Návody na prácu s tabuľou​ a inštruktážne videá

NÁVODY NA TABLETY                                         

 

Škola sa zaviazala a vypracovala nasledujúce projekty:

1. Video a metodický materiál na tému Máme radi Slovensko

http://tuul.sk/material/mame-radi-slovensko-chranena-rastlina-korunkovka-strakata/

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/yGGPuz82T6Rs9sS

 

2. Video a metodický materiál na tému Videoexperimenty

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/cG1s991KzNBrVZj

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/YTNb9AvNkXrnFUU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronický vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a digitálneho vzdelávacieho obsahu. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

http://www.digiskola.sk/

Posolstvá projektu

Dňa 19.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie lektorov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

1. Vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a zrýchlenie procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych technológií do škôl
2. Vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO) a jeho rozšírenie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
3. Vytvorenie systému eGov služieb, tj. tvorba a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), sprístupnenie digitálnych vzdelávacích obsahov a elektronické testovanie pripravenosti detí pre školskú dochádzku