Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)
              

          Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Názov projektu „Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii“

Opis projektu

Projekt „Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii“ ponúka možnosti obsahovej prestavby vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód výučby. Kladie si za cieľ vytvoriť moderný školský vzdelávací program so zameraním na masmédiá a audiovíziu, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti vytvorením kvalitného, moderného školského vzdelávacieho programu i tvorbou a zavedením moderných učebných textov zameraných  na masmédiá, audiovíziu, dejiny filmu televízie a rozhlasu, umeleckú produkciu, výtvarnú prípravu, digitálnu fotografiu a umeleckú produkciu s výukovými DVD.

 

Ciele projektu

  1. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program strednej odbornej školy SSUŠ filmovej „Mediálna a audiovizuálna tvorba“.
  2.  Vytvoriť metodiku a výukové tutoriály so zameraním na masmédiá, audiovíziu, virtuálnu grafiku, výtvarnú prípravu a fotografiu.
  3. Vytvoriť efektívne virtuálne prostredie s e-learningovým vzdelávaním na osvojenie si metodiky práce s tutoriálmi pre pedagógov školy.
  4. Vytvoriť učebné texty odborných audiovizuálnych a umeleckých predmetov s výukovými DVD.

 

Cieľové skupiny

  • pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy – SSUŠ filmovej
  • žiaci strednej odbornej školy - SSUŠ filmovej

 Aktivity projektu

1. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program strednej odbornej školy

– SSUŠ filmovej „Mediálna a audiovizuálna tvorba“.

1.1 Tvorba a inovácia Školského vzdelávacieho programu „Mediálna a audiovizuálna tvorba“.

1.2 Implementácia Školského vzdelávacieho programu „Mediálna a audiovizuálna tvorba“.

 

2. Vytvoriť metodiku a výukové tutoriály so zameraním na masmédiá ,

audiovíziu, virtuálnu grafiku, výtvarnú prípravu a fotografiu.

2.1 Tvorba metodiky práce s audiovizuálnymi tutoriálmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

2.2 Tvorba tutoriálov a inovácia didaktických prostriedkov v súlade so ŠkVP.

 

3. Vytvoriť efektívne virtuálne prostredie s  e - learningovým vzdelávaním

na osvojenie si metodiky práce s tutoriálmi pre pedagógov školy.

3.1 Tvorba efektívneho virtuálneho prostredia s využívaním tutoriálov a e-learningovým vzdelávaním.

3.2 Tvorba a uskutočnenie e-learningového vzdelávania na osvojenie si metodiky práce s tutoriálmi.

 

4. Vytvoriť učebné texty odborných audiovizuálnych a umeleckých

predmetov s výukovými DVD.

4.1 Tvorba odborných učebných textov piatich audiovizuálnych a umeleckých predmetov a výukových DVD.

 

 Úspechy tohto projektu sú zverejnené na http://www.asfeu.sk/agentura/ v časti Príklady dobrej praxe: Príklady dobrej praxe v médiách 2012

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa NFP: http://www.asfeu.sk/agentura/

na stiahnutie:  INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

                        Príklady dobrej praxe v médiách "Europrojekty menia naše školy"

                               Diplom za tutoriály - žiaci

                        Diplom za tutoriály - učitelia