• Úvod školského roka plný aktivít
     • Úvod školského roka plný aktivít

     • Žiaci aj učitelia odštartovali nový školský rok tvorivými a náučnými aktivitami. Prinášame krátky prehľad aj s fotopostrehmi. Veríme, že šk. rok 2023/24 bude spoločne pre všetkých inšpiratívny, úspešný a radostný.

      • Týždenné výtvarné sústredenie prvákov, tzv. plenér pod vedením p. Szaboóvej Kolesnáč a p. Cmára.
      • Umelecká prax - príprava MobilFestu pod vedením p. Mena a p. Kováčika.
      • Účasť na workshopoch s názvom WHAT THE FUTURE WANTS - Záludný dizajn tvojho mobilu/ Čo prinesie budúcnosť? vo Vedeckej knižnici v Košiciach.
      • Pohyb a pobyt v prírode a účelové cvičenia v rámci prierezovej témy "Ochrana života a zdravia", vedené p. učiteľom Valentom.

      Foto: p. učiteľky Zuzana Jakabová & Barbora Bačová, Laura Kováčová II.F, Daniel Rázus III.F

    • OZNAM - triedne aktívy
     • OZNAM - triedne aktívy

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 13. septembra 2023 (streda) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

      vedenie SŠUPF

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 (pondelok):

      • pre triedy I.F až IV.F o 9.00 h.
      • a pre triedy I.VOS až III.VOS o 10.30 hod.

      s triednymi učiteľmi v príslušných triedach.

      Tešíme sa na Vás!

     • Koniec školského roka :-)

     • Vysvedčenia, pochvaly a darčeky sú slávnostne odovzdané, želáme vám nádherné prázdniny!

      Vidíme sa opäť 4. septembra 2023 (pondelok).

      Kolektív SŠUP filmovej

       

      foto: Petra Stoľarová (II.VOS)

    • Z médií: Najžiadanejšou na trhu práce je a bude kreativita s „ľudskou tvárou“
     • Z médií: Najžiadanejšou na trhu práce je a bude kreativita s „ľudskou tvárou“

     • O projekte LAB IT, ktorý je podporený EÚ v rámci programu Erasmus+ v Školské.sk - Portál TASR pre školy a študentov, Autor textu: Peter Bercik, zverejnený 27.06.2023

      Filmová škola v Košiciach chystá spolu s partnermi nový študijný odbor a  moderný webový portál jednotiek učenia pre umelecké školy.

      Predstaviť nový študijný odbor a moderný webový portál jednotiek učenia, určený pre všetky umelecké školy v EÚ,  je cieľom konferencie Laboratórium inovácií a tvorivosti (Lab IT), ktorá sa uskutoční v pondelok 26.6. v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej  ulici č. 2 v Košiciach. Filmová škola, ako sa počas svojej 20–ročnej histórie familiárne nazýva,  je nielen organizátorom konferencie,  ale je aj autorom a  hlavným koordinátorom projektu Laboratórium inovácií a tvorivosti. Projekt v rámci Programu Erasmus+, kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov,  typ akcie KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, schválila a finančne podporila  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) sumou 219 890 EUR.

      Prvým významným intelektuálnym výstupom projektu je nový atraktívny trojročný študijný odbor Vizuálne efekty  a herný dizajn, ktorý je určený pre žiakov vyššieho odborného štúdia. Ukončuje sa absolventskou skúškou s titulom diplomovaný špecialista (DiS). Jeho držiteľa oprávňuje napríklad aj k učeniu na základných umeleckých školách, či v centrách voľného času. S experimentálnym overovaním tohto študijného odboru začne Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach, po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, od budúceho školského roka.Tento študijný odbor je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce troch škôl Lybecker Institute of Crafts and Design z Fínska, Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. z Českej republiky, Súkromnej strednej školy umeleckého priemyslu filmovej z Košíc a dvoch významných firiem so zameraním na IT sektor – Datacomp, s.r.o  a audiovíziu AUVID Media, s.r.o. Košice. Filmová škola, ktorá sa komplexne zameriava na audiovizuálnu tvorbu, nevyhnutne musí reagovať na potreby trhu, ktoré sa dynamicky menia v dôsledku  digitálnej revolúcie. S rozvojom digitálnych technológií  súvisí aj vznik internetu a raketový štart nových možností  - videohry, mobilné telefóny s digitálnymi aplikáciami, digitálna televízia a umelá inteligencia. Nastúpil nový „Informačný vek“, ktorý od základov zmenil svet. Digitálny obsah je na dosah a problémom už nie je „koľko“, ale „čo“. Obrázok rodiny, ktorá si večer sadá k televíznemu prijímaču a pozerá sa na jediné televízne noviny, je dávno minulosťou.

      Virtuálna realita je bežnou súčasťou audiovizuálnej produkcie, vizuálne efekty kraľujú filmu  a digitálne hry, popri internete, patria k najdynamickejšie sa rozvíjajúcej skupine tzv. nových médií  a najlepšie demonštrujú súčasný technologický vývoj v počítačovej grafike, digitálnej animácii a umelej inteligencii. Zároveň digitálne hry a film majú k sebe v rámci nových médií oveľa bližšie, ako iné médiá, pretože ich spája audiovizuálny charakter, dôraz na vizualitu a akciu i podobné naratívne stratégie. S tým potom  súvisí aj schopnosť niesť príbeh (hry ako naratívne médium).

      Cieľom študijného odboru je formovať budúcich odborníkov v oblasti vizuálnych efektov, virtuálnej reality aj  dizajnu digitálnych hier. Cieľovou skupinou sú  absolventi s maturitou, ktorí si chcú rozšíriť svoje získané vzdelanie, a to v oblasti vizuálnych efektov a herného dizajnu. Garantom experimentálneho overovania je na základe  uzatvoreného „kontraktu“ Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava. Vysoká  metodická a didaktická odbornosť expertov ŠIOV-u, sú zárukou toho, že experimentálne overovanie bude vedené metodicky správne a inšpiratívne až do úspešného zaradenia  študijného odboru Vizuálne efekty a herný dizajn do sústavy študijných odborov pre stredné školy SR. Navyše spolupráca týchto dvoch inštitúcií  je mimoriadne intenzívna a plodná. Jej výsledkom sú  štyri audiovizuálne odbory: 8635M00 masmediálna tvorba, 8637M01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih, 8637M02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia, 8637M03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. 

       

      Vzájomné previazanie vzdelávacích programov, nadväznosti v tvorbe, rešpektovanie zákonitostí  a špecifík vzniku audiovizuálneho diela, sú zárukou kvalitného  a komplexného audiovizuálneho vzdelávania žiakov Súkromnej umelecko - priemyselnej školy filmovej v Košiciach. „Projektom Lab IT reagujeme na potreby trhu práce, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie a umelej inteligencie. Zamestnávateľom totiž dlhodobo chýbajú špecialisti v IT sfére, v oblasti vizuálnej grafiky či herného dizajnu,“ vysvetľuje riaditeľka filmovej školy Jarmila Uhríková. „Kreativita je kľúčová, musí však mať ľudskú tvár s hodnotami kooperatívneho a altruistického správania.“ Druhým nemenej pozoruhodným intelektuálnym výstupom projektu je moderný webový portál „bielej knihy jednotiek učenia pre umelecké školy“.

      Európska komisia sa dlhodobo snaží o systém uznávania vzdelávacích výstupov. Projekt s názvom „Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu“ (ECVET) bol vytvorený na zhromažďovanie, prenos a uznávanie výsledkov vzdelávania. Bol vyvinutý pod záštitou Európskej komisie v súlade s Rezolúciou Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002 a Kodanskou deklaráciou z 30. novembra 2002. ECVET bol vytvorený ako metóda umožňujúca, aby boli kvalifikácie opisované formou prenosných kumulovaných jednotiek vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie), ktorým sa priraďujú kreditné body. ECVET mal umožniť transfer a kumuláciu výsledkov vzdelávania nadobudnutých ľuďmi prechádzajúcimi z jedného vzdelávacieho kontextu do druhého, z jedného systému kvalifikácie do druhého. Implementácia systému ECVET však narazila na prílišnú rozdielnosť európskych vzdelávacích systémov, zložitý systém prenosu kreditov, navyše koncepcia bodov ECVET sa vo všeobecnosti neuplatňovala (bol založený na dobrovoľnej báze), a tak vo výsledku ECVET neviedol k vytvoreniu Európskeho systému kreditov v oblasti OVP.  

      Rada EÚ prijala 24. novembra 2020 Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Odporúčanie tiež nahrádza odporúčanie EQAVET – Európske zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – a zahŕňa aktualizovaný rámec EQAVET s indikátormi kvality a deskriptormi. Ruší sa ním predchádzajúce odporúčanie ECVET. 

      Filmová škola si od začiatku svojho vzniku budovala širokú partnerskú sieť zloženú zo škôl aj firiem, ktoré mohli byť prínosom pre umeleckú prax jej žiakov, čo sa ukázalo ako dobrá stratégia. SSUŠ filmová realizovala v rokoch 2008 -2015 v rámci programu Celoživotného vzdelávania celkom 6 projektov, vďaka ktorým vycestovalo 102 žiakov, zapojených škôl a organizácií bolo 15. Vďaka tomu sa mohla zúčastniť výzvy Erasmus a ako jedna z prvých škôl na Slovensku aj získať Chartu mobility v OVP, registrovanú pod číslom 2015-1-SK01-KA109-008989.Odvtedy sa život našej školy, jej pedagógov a žiakov výrazne zmenil. Žiaci i pedagógovia získavali nové poznatky predovšetkým pri realizácii odbornej umeleckej praxe pravidelne aj v zahraničí. Na základe tejto spolupráce, skúseností, mnohých vzájomných rokovaní a znalosti jednotlivých školských vzdelávacích programov a znalostí požiadaviek na absolventov, sme zistili prienik u všetkých umeleckých škôl, s ktorými spolupracujeme (CZ, HU, NL, FI, NO, LV), a tými sú klauzúrne práce, ktorými sa ukončujú jednotlivé ročníky a rôzne druhy cvičení. Vznikol nápad vypracovať tzv. bielu knihu, ktorá by obsahovala cvičenia a klauzúry tak, aby obsiahli postup vo vzdelávaní počas mobilít, ktorý je možné odmerať a hodnotiť. Zatiaľ, čo sa odborné školy v EÚ snažili zaviesť prenos kreditov, nám bolo jasné, že umelecké školy už svoj systém majú a využívajú ho v praxi - je to práve súbor cvičení, zadaní, úloh a klauzúr, zvládnutie ktorých posúva žiaka po rebríčku vzdelávania. Navyše, všetci zúčastnení hovoria spoločnou rečou umenia, ktorej rozumejú.

      Ďalším krokom po vytvorení tzv. bielej knihy jednotiek učenia bola tvorba webovej platformy, ktorá je otvoreným nástrojom. Budú ho môcť využívať všetky umelecké školy v EÚ. Okrem popisu jednotiek učenia je tam uvedená aj metodika hodnotenia a tiež obrazový materiál, dokumentujúci to, ako sa zhostili aplikácie jednotiek učenia rôzni študenti počas rôznych mobilít. Pedagógovia sami vytvorili 100 jednotiek učenia s podrobným popisom a obrazovým materiálom.

      Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti umeleckých škôl, ktorí sa zúčastňujú mobilít v rámci programu Erasmus+. Predpokladáme, že naša biela kniha bude slúžiť ako vynikajúca pomôcka pre všetky umelecké školy v EÚ, pretože spoločný umelecký základ majú všetky takto orientované školy v zásade rovnaký a tým je výtvarná príprava, figurálne kreslenie, dejiny umenia, fotografia. Proces tvorby jednotiek učenia sme odskúšali v praxi, a to počas vzdelávacej aktivity Lab IT v Prahe, ktorého sa zúčastnili  žiaci a pedagógovia zo všetkých troch zapojených krajín. Na to, aby boli tieto jednotky učenia skutočne prístupné pre všetkých užívateľov, ktorí budú mať záujem, sme vytvorili moderný webový portál aj v anglickej jazykovej mutácii. Pre ostatné jazyky sme využili strojový preklad a pre žiakov s handicapom sme zapracovali vytvorené pomôcky a nástroje.   

      Rozdelenie úloh, ktoré viedli k vytvoreniu intelektuálneho výstupu, a použitá metodológia boli nasledovné. Tvorba tzv. bielej knihy jednotiek učenia pre umelecké školy a jej webové stvárnenie:V prvej etape odborní pedagógovia jednotlivých škôl - na základe doterajších skúseností s klauzúrnymi prácami a pravidelnými cvičeniami, ktoré sú na umeleckých školách súčasťou učebných osnov – navrhli zadania, z ktorých bolo vhodné vytvoriť jednotky učenia. SŠUP filmová, SR  – 60 zadaní ( oblasť obrazovej tvorby, zvukovej tvorby, virtuálnej grafiky). Michael - Střední škola a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, ČR – 30  zadaní (oblasť fotografie). Lybecker Institute of Crafts and Design, Fínsko – 30 zadaní (oblasť výtvarnej prípravy, figurálnej kresby a animácie). 

      Odborní pedagógovia vybrali  100 z nich, ktoré sa dostali do tvorivého procesu, vrátane metodiky hodnotenia v sústave kvalifikácií SKKR/EKR (Slovenský kvalifikačný rámec/Európsky kvalifikačný rámec) na úrovniach 4 a 5. Z metód sme využili: analýzu, syntézu, tvorivé písanie, študijno-rozborovú činnosť, aplikáciu.

      Názvy sekcií portálu www.erasmusplusart.eu v SJ/AJ:  

      1. Umenie a edukácia / 1. Art and Education

      2. Oblasti umenia a kreatívneho priemyslu / 2. Fields of Art and Creative Industry

      3. Vzorová jednotka vzdelávania / 3. Model Unit of Learning

      4. Hodnotenie / 4. Assessment

      5. Erasmus plus Grand Prix / 5. Erasmus plus Grand Prix

      6. Kontakty / 6. Contacts 

      Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová je jedinou strednou školou s audiovizuálnym zameraním na Slovensku. Všetkým záujemcom o masmédiá, audiovíziu, multimédiá či počítačový dizajn ponúka štúdium v štvorročnom odbore Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk strih, Umelecká produkcia alebo Virtuálna grafika. Okrem toho ponúka odbor Masmediálna tvorba pre budúcich redaktorov, hovorcov, či moderátorov.   Pre študentov s maturitou pripravila trojročné vyššie odborné štúdium v odboroch Filmová a mediálna tvorba, Fotografia, Grafika vizuálnych komunikácií a Vizuálne efekty a herný dizajn s titulom diplomovaný špecialista (Dis.). Filmová škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím MŠ SR č. 8796/2003-09 zo dňa 21. 1. 2004.    

     • Z médií: Filmová škola v Košiciach dekorovala prvých absolventov vyššieho odborného štúdia

     • Zdroj: Bratislava 13.06.2023 (Skolske.sk)

      Autor textu: Peter Bercik

      Tento kúzelný moment si dlho zapamätám, zhodnotil slávnostný akt jeden zo študentov.

      Výnimočné chvíle zažila minulý týždeň Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach na Petzvalovej 2. Prvýkrát v dvadsaťročnej histórii školy ukončili svoje štúdium absolventi vyššieho odborného štúdia, odbor filmová a mediálna tvorba. Titulom diplomovaný špecialista (DiS) sa od utorkového slávnostného dňa môže právom hrdiť jedenásť absolventov. Okrem trojročného pomaturitného štúdia sa museli popasovať nielen s náročnou záverečnou absolventskou skúškou, ale aj obhájiť záverečnú prácu a vytvoriť ľubovoľné audiovizuálne dielo.

      „Zavŕšenie študijnej etapy na našej škole by pre vás malo byť impulzom pre ďalšie vzdelávanie sa. Signálom, že učiť sa, spoznávať nové veci, má zmysel, ba dokonca, je to nevyhnutné, najmä pre tvorivých ľudí,“ povedal im v rozlúčkovom príhovore režisér a riaditeľ košického štúdia RTVS Jaroslav Kerner, ktorý ich spolu s kolegami učil profilový odborný predmet a umeleckú prax.

      Tento typ štúdia umožňuje diplomovaným absolventom učiť v základných umeleckých školách a centrách voľného času. „Vyššie odborné štúdium sme otvorili pred tromi rokmi a záujem prevýšil naše očakávania, čo nás veľmi teší. Študovať ho je možné v niekoľkých odboroch: filmová a mediálna tvorba, fotografia a v novom školskom roku začíname s experimentálnym overovaním nového študijného odboru: vizuálne efekty a herný dizajn,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky Lívia Hirjaková.

      Na jeho tvorbe pracoval tím odborníkov školy takmer dva roky spolu s partnermi projektu Laboratórium inovácií a tvorivosti podporeného programom Európskej únie Erasmus+. „Filmová škola sa svojimi aktivitami neustále snaží o zbližovanie a prienik sveta masmédií, filmov, videa a najrôznejších typov digitálnych hier. Reagujeme tak na potreby trhu, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie,“ povedala zástupkyňa Hirjaková. 

      Triedna učiteľka Romana Palková priznala, že prví titulovaní absolventi filmovej školy jej budú chýbať. „Obohacovalo ma pracovať s dospelými a šikovnými ľuďmi. Mám spolu s nimi radosť, že im štúdium pomohlo zlepšiť sa v umeleckých oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Ich absolventské práce budú inšpiráciou aj pre ďalších študentov,“ povedala.

      Jeden zo štyroch vyznamenaných študentov Benjamín Halko šiel na vyššie odborné štúdium priamo po maturite z audiovizuálneho odboru na filmovej škole. „Takže sa dá povedať, že som tu pečený - varený. Počas týchto troch rokoch som mal možnosť prehĺbiť svoje znalosti a vďaka pedagogickému semináru som mal tiež príležitosť nahliadnuť za oponu a vidieť svet vzdelávania z perspektívy našich pedagógov. Týmto by som sa im tiež chcel poďakovať za ich trpezlivosť a snahu vzdelávať nás, mnohokrát aj proti našej vôli. Verím, že kamkoľvek nás nohy zavedú, to, čo nám odovzdali, nás bude vždy sprevádzať,“ povedal Benjamín, ktorého dojal slávnostný ceremoniál odovzdávania diplomov. „Bol to pre mňa v skutku až kúzelný moment, ktorý si ešte dlhý čas uchovám v pamäti,“ dodal.

      S prospechom vyznamenaná ukončila štúdium aj Kristína Zemančíková. Slávnostné chvíle so spolužiakmi mali inú atmosféru, pretože všetci sa tešili z ukončeného štúdia. „Promócia bola veľmi príjemná a radostná, počas nej som si uvedomila, že sme tu poslednýkrát - posledné spoločné fotky a zašívanie sa vo výtvarnom ateliéri. Určite mi bude chýbať voľnosť, ktorú som pri tvorbe rôznych diel mala. Väčšina z nás, vrátane mňa, pokračuje v štúdiu ďalej. Teším sa na nové dobrodružstvá do budúcna, pretože hoci sa zatvorili staré dvere, nové sa otvorili,“ povedala Kristína.​​​​​​​

    • Ako si predĺžiť platnosť ISIC preukazu na šk. rok 2023/2024 s platnosťou aj počas letných prázdnin
     • Ako si predĺžiť platnosť ISIC preukazu na šk. rok 2023/2024 s platnosťou aj počas letných prázdnin

     • Preukaz si obnovíte v DVOCH krokoch:

      1. krok: Zakúpenie známky ISIC v hodnote 10€ (predlžujúca platnosť preukazu študenta, a zároveň predĺženie medzinárodnej platnosti ISIC/EURO< 26). Novú známku ISIC 09/2024 objednaj tu: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/skola-znamkaisiceuro/

      Po úhrade vám škola objedná známku a vy si ju vyzdvihnete na sekretariáte školy (Môžete si ju dať doručiť aj domov, avšak uhrádzate poplatok za doručenie kuriérom 3€).

       

      2. krokPredĺženie platnosti preukazu v DOPRAVE buď cez SMS alebo apku UBIAN

      Prolongácia cez aplikáciu UBIAN:Predĺž si platnosť zľavy preukazu študenta ISIC/EURO<26 v doprave cez apku UBIAN a máš platnosť zliav na cestovanie vždy po ruke a k tomu môžeš využívať množstvo ďalších skvelých funkcií aplikácie pri cestovaní po Slovensku. 

      Prolongácia cez SMS:

      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať zľavu v doprave na svojom preukaze študenta ISIC/EURO<26 v doprave aj ďalší školský rok, od júna si ho môžeš predĺžiť aj prostredníctvom SMS.

      1. Pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov).

      2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3,60 €. Ostatné SMS sú bezplatné.

      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (zoznam verejných terminálov nájdeš na stránke www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

       

      Odporúčame, aby si študenti štandardne predĺžili platnosť zľavy v doprave a nečakali do septembra, aby mohli využívať plnohodnotne zľavu u každého dopravcu aj počas letných prázdnin.

     • Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, Košice, vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 6  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 v

       

      študijnom odbore: 8635 M masmediálna tvorba, počet voľných miest: 1

      2. kolo prijímacích skúšok v termíne 20. jún 2023  (utorok) o 9.00 hod.

       

      a stanovuje tieto podmienky:

      • Prihlášky prijímame do 12. júna 2023 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Kritériá pre 2. kolo PS sú rovnaké ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené na webe školy https://filmovaskola.edupage.org/a/talentove-prijimacie-skusky.
      • Riaditeľka strednej školy zverejní  na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, resp. poštou na adresu strednej školy.

      Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese info@filmovaskola.sk alebo na t. č. 0907 575 980.

      V  Košiciach 05. 06. 2023                                                                                                                           

       

      PhDr. Jarmila Uhríková

      riaditeľka školy

    • Týždeň aktivít a úspechov
     • Týždeň aktivít a úspechov

     • V utorok sa na našej škole rozdávali futbalové ocenenia z futbalového turnaja o Majstra školy pod vedením pána učiteľa PaedDr. Tibora Valentu.

      Výsledky a ocenenia:

      1. miesto trieda II.F
      2. miesto trieda IV.F
      3. miesto trieda I.F
      4. miesto trieda III.F
      • Ocenenie najlepšieho hráča získali Adam Krupec (II.F) a Daniel Medňanský (II.F).
      • Ocenenie najlepšieho strelca, ktorý strelil až sedem gólov do bránky, získal Dávid Poľák (IV.F)

      V stredu sa na škole konalo školské kolo Celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Digitálny Európan“ 2023, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Súťaž sa realizovala formou elektronického formulára, pričom úlohy v teste boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. 

      Žiaci pracovali už na nových tabletoch získaných z národného projektu eDIT - Kód ITMS2014+: 312011BGI4 z OP ĽZ. Doručené digitálne vybavenie pre žiakov a učiteľov Filmovej školy má slúžiť na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

       

    • Úspech našich žiakov v Cineama 2023
     • Úspech našich žiakov v Cineama 2023

     • Centrum kultúry Košického kraja ocenil našich žiakov na regionálnej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023.

      • Marek Tomajka z I.VOS a kolektív - 1. miesto, Rybár (hraný film, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z III.F - 1. miesto, Malaga na bicykli (dokumentárny film a publicistika, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z I.F - čestné uznanie,  Artistic wiev (hraný film, autori do 21 rokov)

      Gratulujeme!

     • OZNAM - triedny aktív (ZRPŠ)

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach, Vás pozýva na triedny aktív rodičov (zákonných zástupcov) dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 16.30 hod. v triede, ktorú žiak navštevuje.

      Uvítame Vašu účasť.

      Ing. Lívia Hirjaková, ZRŠ

    • Týždeň v znamení úspechov a ocenení
     • Týždeň v znamení úspechov a ocenení

     • Tento týždeň sa niesol v znamení úspechov žiakov Filmovej v súťažiach. Prinášame prehľad ocenení:

      2. ročník literárnej súťaže Via Litera 

      • Soňa Ristvejová (III.F) získala Cenu Ľuby Blaškovičovej

      Súťaž o Majstra školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • 1. miesto: Nió Kešel (I.F)  
      • 2. miesto: Martin Belas (III.F) 
      • 3. miesto: Matej Baník (II.F) 

      Súťaž o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • Katheryna Khodorovská - 1. miesto v SúťažI o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky
      • Soňa Ristvejová (III.F) - 2. miesto v streľbe
      • Victoria Takáčová (II.F) - 3. miesto v streľbe

       Florbalový turnaj o Majstra školy

      • 1. miesto: trieda III.F
      • 2. miesto: trieda IV.F
      • 3. miesto: trieda II.F

      Všetkým oceneným srdečne Gratulujeme! A aj ostatným zúčastneným patrí pochvala a poďakovanie.

     • Zlatá klapka pozná víťazov!

     • V celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby "Zlatá klapka 2023", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získali naši študenti viacero ocenení, a to:

      • Zuzana Řeháková & Nikola Macejová (IV.F) v kategórií Spravodajský príspevok SOŠ
      • David Csúr (III.F) v kategórií Kamera SOŠ
      • František Oľha (III.F) v kategórií Chlapčenský herecký výkon SOŠ
      • Marek Tomajka (I.VOS) v kategórií Réžia SOŠ
      • Timotej Škrepták (III.F) v kategórií Krátky hraný film SOŠ

      Študentom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov!

      Víťazné príspevky našich študentov Zlatá klapka 2023:​​​​

    • Darujte 2% z Vašich daní
     • Darujte 2% z Vašich daní

     • Milí priatelia,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane a postupujte, prosím podľa nižšie uvedených krokov.

      Ďakujeme!

      Filmová škola

       

      Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Vyplnené tlačivá – Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na
      6. daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
      7. Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy najneskôr do 21.04.2023.

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eur.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A: VIII. Oddiel priznania, typ B: XII. Oddiel priznania).
       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Názov: Filmová škola
       IČO:  35567899
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
       priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    • Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+
     • Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+

     • Mediálne javisko inakosti je pozoruhodný projekt, ktorý spolufinancuje program Európskej únie Erasmus+ a jedným z výstupov bude aj vysielanie TV Terapeut. 

      Projekt je realizovaný od 1. mája 2021 a končí 30. apríla 2023, ktorého cieľom je zosieťovať vzdelávacie a kultúrno - umelecké inštitúcie, ktoré budú spolutvorcami inovovaných učebných osnov, metodickej príručky, obsahu internetovej televízie - tutoriálov s etudami, a tým kvalitatívne posunúť ich prácu v oblasti dramatickej výchovy, dramatoterapie, teatroterapie a iných liečebných metód na vyššiu úroveň.

      V závere projektu sa uskutoční prehliadka dramatickej tvorivosti ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím "Integrácia s gráciou", ktorú oraganizuje Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Za účelom príprav a pokroku aktivít sa uskutočnilo 14. februára 2023 projektové stretnutie partnerov a to aj s možnosťou supervízie pri nakrúcaní v školskom TV štúdiu Filmovej školy.    

      O projekte a nakrúcaní sa dozviete tu a z reportáže Filmovej školy, ktorú pedagogicky viedol Matúš Men. Redaktorkou je Nina Vicová - naša šikovná štvrtáčka.

      #Erasmus+

      #ErasmusPlus

      #Filmovaskola                

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie