•  

    PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

    V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie na SŠ, termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne

    Termíny konania prijímacích skúšok:

    (školy umeleckého priemyslu - odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania)

    1. termín: od 4.5. do 6.5.2022

    2. termín: od 11. 5. do 13.5.2022

     

    Výsledky prijímacej skúšky, t.z. zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, budú zverejnené na webovom sídle školy www.filmovaskola.edupage.org 18. 5. 2022  (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

    Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Proces podávania prihlášok:

    1.   Prihlášku možno podať - elektronicky (v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

    2.    Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku do 20. marca 2022, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva odbory umeleckého vzdelávania.

    3.   Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

    4.  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

    5.  Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

    6.    Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži predkladá len ten uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

    7.   Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému (elektronicky) na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

     

    Podmienky prijatia na 4-ročné denné štúdium s maturitou pre školský rok 2022/2023              a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

    EDU ID školy na prihlášku: 100014863

    Schválený počet tried a prijímaných žiakov - 1 trieda, 29 žiakov v zložení príbuzných odborov:

    8606 M fotografický dizajn

    8630 M animovaná tvorba

    8633 M reklamná tvorba

    8635 M masmediálna tvorba (5 žiakov)

    8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (16 žiakov)

    8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (8 žiakov)

     

    Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

    Študijné odbory

    ·       8606 M fotografický dizajn

    ·       8630 M animovaná tvorba

    ·       8633 M reklamná tvorba

    ·       8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih

    ·       8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

    A.      Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).

    B.      Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - zaslané v elektronickej podobe*.

    C.      Povinná práca - autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.

    D.      Psychologický test. 

    *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/dzxwd0qdi v termíne do 30.4.2022. Platí pre všetky študijné odbory.

     Študijný odbor

    ·       8635 M masmediálna tvorba

    A.      Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).

    B.      Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.), prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval - zaslané v elektronickej podobe*.

    C.      Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe*.

    D.      Psychologický test 

    *Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portál https://cloud.filmovaskola.sk/sharing/dzxwd0qdi v termíne do 30.4.2022. Platí pre všetky študijné odbory.

     

    Hodnotenie:

    Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 120, a to za:

    1. (A) Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

    2. (B) Domáce práce - max. 40 bodov

    3. (C) Autoportrét - max. 20 bodov

    4. Prospechové body (prospech s priemerom do 1,5) - 10 bodov

    5. Umiestnenie v umelecky zameraných súťažiach (1. až 3. miesto) - 10 bodov

    Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov.

    Kritériá prijatia:

    • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
    • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

     

    Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€.

    V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka,  riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne vykonať prijímacie skúšky v ďalšom termíne (21. jún 2022). Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2022/2023 daný študijný odbor v prvom ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

     

     

    Prerokované PR školy a schválené

    25. januára 2022 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

                                                                                                                                riaditeľka školy

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Prestup žiaka z inej strednej školy

    (§ 35 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

    Žiak inej strednej školy alebo žiak osemročného gymnázia* (žiak kvinty, nakoľko už je žiakom strednej školy) môže na inú strednú školu iba prestúpiť na základe podanej  „Ziadost_o_prestup_od_1.1.2022_final.docx“. 

    Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je:

    • kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a
    • kópia posledného vysvedčenia.

    Podmienkou prestupu žiaka do školy umeleckého priemyslu je úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     

    *Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do inej strednej školy na iný študijný odbor, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia.